23
MAKALE
(YOKSIS)
14
BİLDİRİ
(YOKSIS)
8
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
109
ATIF
(YOKSIS)
30
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
343
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
12
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
14
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
128
MAKALE
(TESV)
10.8
BİLDİRİ
(TESV)
71.7
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 23 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 14 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Algılanan Aşırı Vasıflılık Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerinde Kariyer Yönetiminin Düzenleyici Etkisi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ, KIZILKAN Mehmet Hakan
Dergi Adı : Journal of Yasar University
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Hofstede'nin Kültür Boyutları ve Paternalist Liderlik İlişkisinin Kuramsal Düzeyde İncelenmesi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ, GÜLMEZ Buket
Dergi Adı : International journal of Applied Economic and Finance Studies
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : THE INTERMEDIATE ROLE OF EXECUTIVE SUPPORT ON THE EFFECT OF OPEN LEADERSHIP PERCEIVED BY EMPLOYEES ON INNOVATIVE BUSINESS BEHAVIOR
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ, GÜNDOĞDU Barış
Dergi Adı : Dokuz Eylil University Graduate School of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : ALGILANAN AŞIRI VASIFLILIK: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ, SEZGİN OYTUN BORAN
Dergi Adı : Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ROLÜ
Yazar Bilgisi : SEZGİN OYTUN BORAN, UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Yönetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Güç Alanı Kuramı Bağlamında Destekleyici/Güdüleyici ve Engelleyici Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Dergi Adı : Journal of Yaşar University
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İş Tatmini Psikolojik Sahiplenme İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Düzenleyicilik Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : YÖNETSEL SESSİZLEŞTİRME, HİYERARŞİK BİLGİ PAYLAŞIMI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR UYGULAMA
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Lider Üye Etkileşimi Lensinden Paternalist Liderlik ve İş Tatmini İlişkisi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Üzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Financial Sector Development, Openness, and Entrepreneurship: Panel Regression Analysis
Yazar Bilgisi : BAYAR YILMAZ,Gavriletea Marius Dan,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Sustainability
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : KALİTE BİLEŞENLERİNİN YÖNETSEL BAKIŞ AÇISIYLA TESPİTİ: LOKANTA/RESTORAN İŞLETMELERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Psikolojik Sahiplik Olgusunu Örgütsel Düzlemde Ölçmek İçin Ölçek Geliştirme Çalışması
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : İşletme Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Algılanan Özerklik ve Etki İle Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişkide Kontrol Algısının Aracılık Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Dokuz Eylül Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,Mehmet Akif ERÇELİK
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kontrol algısı - psikolojik sahiplenme ilişkisi üzerinde algılananaşırı vasıflılığın düzenleyicilik etkisi
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : International Journal of Applied Business and Management Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu Nitel Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,DUYGULU ETHEM
Dergi Adı : Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : İşgören Sessizliği Teorik Yaklaşımlar Temelinde Betimsel Bir Analiz Employe Silence A Descriptive Analysis Based On Theoretical Approaches
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : The effects of paternalistic leadership on organizational identification the mediating role of trust in leader
Yazar Bilgisi : ÇIRAKLAR NURCAN HAKAN,UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Dergi Adı : Pressacademia
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Örgüt Biliminde Birlikte Evrim
Yazar Bilgisi : SAYĞAN TUNÇAY SAHRA,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Nörobilimin Örgütsel Davranışa Yansıması Örgütsel Nörobilim Reflection of Neuroscience on Organizational Behaviour Orgazational Neuroscience
Yazar Bilgisi : SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEV
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Güven Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü
Yazar Bilgisi : SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ,DUYGULU ETHEM
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2015

Bildiriler

Bildiri Adı : Pomza Ve Perlit İçin Bir Metefor: Küresel Bir Markaya Giden Yolda Ar-Ge Ve İnovasyona Dayali Bir Girişim Vaka Çalişmasi
Etkinlik Adı : International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.11.2021
Bildiri Adı : Örgüte Uyum İle Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranış İlişkisinde İş Güvencesizliği ve Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Rolü
Etkinlik Adı : 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Örgüte Uyum,Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar,İş Güvencesizliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.09.2020
Basım Tarihi : 03.09.2020
Bildiri Adı : Alan Kuramı Bağlamında Güdüleyici ve Engelleyici Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi
Etkinlik Adı : II. Business Organization Research Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Girişimcilik Niyeti
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.09.2019
Basım Tarihi : 19.12.2019
Bildiri Adı : Algılanan Aşırı Vasıflılık: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
Etkinlik Adı : 7. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Algılanan Aşırı Vasıflılık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.11.2019
Basım Tarihi : 01.12.2019
Bildiri Adı : İşim Bana Dar Geliyor: Algılanan Aşırı Vasıflılık Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
Etkinlik Adı : 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.04.2019
Basım Tarihi : 01.06.2019
Bildiri Adı : iş eksenli psikolojik sahiplik: ölçek geliştirme çalışması
Etkinlik Adı : 4th SCF International Conferance on ”Economic and Social Impacts of Globaliz ation” ”Future of Turkey - EUR Relations”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 21.11.2018
Bildiri Adı : İşyerinde Yönetsel Sessizleştirme Olgusuna YönelikKeşifsel Bir Araştırma
Etkinlik Adı : Business and Organization Research (BOR) Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,ÖZEREN EMİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2018
Basım Tarihi : 14.09.2018
Bildiri Adı : İşyerinde Yönetsel Sessizleştirme Olgusuna YönelikKeşifsel Bir Araştırma/An Exploratory Research on Managerial Silencingin the Workplace
Etkinlik Adı : Business and Organization Research (International conferance)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,ÖZEREN EMİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2018
Basım Tarihi : 29.12.2018
Bildiri Adı : LOKANTACILIK SEKTÖRÜNÜN KALİTE BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNERİLER : BİTLİS İLİ UYGULAMASI
Etkinlik Adı : Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 10.12.2018
Bildiri Adı : ÖRGÜTSEL DÜZLEMDE PSİKOLOJİK SAHİPLİK: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Etkinlik Adı : 17. Uluslararası katılımlı işletmecilik Kongresi (17th INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.04.2018
Basım Tarihi : 05.06.2018
Bildiri Adı : Gaining insight into SME Internationalization: A Conceptual Review
Etkinlik Adı : 5 th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of European Union”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2018
Basım Tarihi : 08.10.2018
Bildiri Adı : Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İçgirişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz
Etkinlik Adı : 2017 Imeset ConferenceBitlis
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,ÇINAR YUSUF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 02.12.2017
Bildiri Adı : Paternalist Liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi Lidere güvenin aracılık rolü
Etkinlik Adı : 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇIRAKLAR NURCAN HAKAN,UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2015
Basım Tarihi : 07.05.2015
Bildiri Adı : Güven, Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü
Etkinlik Adı : 14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DUYGULU ETHEM,SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2015
Basım Tarihi : 07.05.2015
Bildiri Adı : Ar Ge Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme Türkiye deki Ar Ge Belgeli İşletmeler Ne Düşünüyor
Etkinlik Adı : 13. Ulusal İşletmecilik Kongrasi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DUYGULU ETHEM,UÇAR ZEKİ,SEZGİN OYTUN BORAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.05.2014
Basım Tarihi : 08.05.2014
Bildiri Adı : Silencing LG BT Employees at Work Within the Context of Turkey
Etkinlik Adı : Institute for Small Business and Entrepreneurship Conferance)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEREN EMİR,UÇAR ZEKİ,DUYGULU ETHEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2014
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : COVID 19 PANDEMİSİNİN SEKTÖRLER, İSTİHDAM ve ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE ETKİLERİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : UÇAR ZEKİ, AKIN İCLAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : DORA
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijital Liderlik Kavramının Gelişimine Genel Bir Bakış
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : COVİD-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİ, İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE ETKİLERİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AKIN İCLAL, UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : NOBEL
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : COVİD 19 SONRASI DÜNYADA EKONOMİ, RADİKALLEŞME VE TERÖR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : NOBEL
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI: OLUŞAN YENİ DÜNYA İŞLETMELERE NE VADEDİYOR
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SMEs In Turkey – A Managerial Perspective
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZEREN EMİR,IŞIK METİN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Kellner Publishing House
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Managerial Perspectives on the Internationalisation in SMEs
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YANSIMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEZGİN OYTUN BORAN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Datay Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Dijital Çağın İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerindeki Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : YEŞİL İŞLETMECİLİK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UÇAR ZEKİ,IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Ekin Basım Yayın Dağıtım
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Uygulamaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Sexual Orientationand TransgenderIssues inOrganizationsGlobal Perspectives on LGBT WorkforceDiversity
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZEREN EMİR,UÇAR ZEKİ,DUYGULU ETHEM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Yayın Evi : springer
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Silence Speaks in the Workplace: Uncoveringthe Experiences of LGBT Employeesin Turkey
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2016
Kitap Adı : Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması İzmir Örneği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İPEKGİL DOĞAN Özlen,SEZGİN OYTUN BORAN,SAYĞAN TUNÇAY SAHRA,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Yayın Evi : DORA BASIN YAYIM
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Rekabetçi Teknolojik İstihbarabat Boyutları: İzmir Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013

Projeler

Proje Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi Bağlı Birimleri Ar Ge ve İnovasyon Kültür Envanteri
Başlama Tarihi : 19.09.2014
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek Odak Grup Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2015
Bitiş Tarihi : 30.09.2015
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Önlisans

2002 - 2003

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2008 - 2010

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ)/

Tez Adı:

Lisans

2004 - 2006

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Doktora

2012 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: İşgören sessizliğinin kavramsal yapısına yönelik keşifsel bir inceleme

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2016 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ