30 / 30
MAKALE
(YOKSIS)
16 / 16
BİLDİRİ
(YOKSIS)
13 / 13
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 0
PROJE
(YOKSIS)
152 / 152
ATIF
(YOKSIS)
0 / 0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
188.7 / 188.7
MAKALE
(TESV)
34.1 / 34.1
BİLDİRİ
(TESV)
100.5 / 100.5
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 262 makalenin 30 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71
Birimine ait 233 bildirinin 16 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.85
Birimine ait 262 kitap 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71

Makaleler

Makale Adı : Üniversite Kültürünün Bireysel Kariyer Planlama ve Girişimcilik Eğilimine Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, Bilen Kübra Nur, UYĞUN Nursaç
Dergi Adı : International Journal of Social Science Research
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Kriz ve Afetlerde Kurum İçi İletişimin Yönetsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : BİLGİN ORHAN, IŞIK METİN
Dergi Adı : Afet ve Risk Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Etik İklimin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracı Etkisi
Yazar Bilgisi : UĞURLU FERHAT, IŞIK METİN
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Kamu Çalışanlarının Afet Bilinci ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, ÖZCAN VEFA
Dergi Adı : Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Esnek Çalışma Uygulamalarının Öznel İyi Oluş ve İş Tatminine Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, UYĞUN Nursaç
Dergi Adı : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Örgüt Kültürü ve Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, Tutgaç Cüneyt, Gündoğdu Barış
Dergi Adı : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Karanlık Liderlik Algısının İşgören Performansı Ve İş Tatminine Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, Kızıltuğ Sezgin
Dergi Adı : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Panoptikon Uygulamalarının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, Bilen Kübra Nur
Dergi Adı : Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : İzmir İktisat Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Planlı Davranış Teorisi Perspektifinden Girişimcilik Niyeti Üzerinde Sosyal Sermaye Öz Yeterlilik ve Öz Saygının Rolü
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, ÇİÇEK BERAT
Dergi Adı : Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Kariyer Uyumunun Üniversite Yaşam Tatminine Etkisinde Sosyal Desteğin Rolü
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği
Yazar Bilgisi : UĞUR Ahmet,IŞIK METİN
Dergi Adı : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Moderator Effect of Innovative Work Behavior on the Relationship Between Perceived Employee Performance and Firm Performance
Yazar Bilgisi : ÇİÇEK BERAT, IŞIK METİN
Dergi Adı : ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Bireysel Kariyer Planlamasının Kariyer Tatminine Etkisinde Psikolojik Güçlendirme Faaliyetlerinin Aracılık Rolü
Yazar Bilgisi : ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Dergi Adı : Business Management Studies: An International Journal (BMIJ)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Algılanan Aşırı Vasıflılık ve Bireysel Kariyer Planlaması İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyicilik Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İş Tatmini Psikolojik Sahiplenme İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Düzenleyicilik Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Algılanan Çalışan Performansı ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Yenilikçi İş Davranışının Düzenleyicilik Etkisi
Yazar Bilgisi : ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Dergi Adı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kurumsallaşma Algısı Üzerindeki Öncüllük Rolü
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT
Dergi Adı : Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve BeşFaktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN, KAPTANGİL İREM
Dergi Adı : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Toksik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : YALÇINSOY Ayhan,IŞIK METİN
Dergi Adı : Gaziantep University Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : BİLGİ PAYLAŞIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİLGİ PAYLAŞIM SÜRECİNİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİ
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN HİZMET İNOVASYONU PERFORMANSINA ETKİSİ: BİTLİS İLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Algılanan Örgütsel Desteğin İşgören Performansına Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Etkisi
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,KAMA AYCAN
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kurumsal İtibar İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Demografik Değişkenler İle İncelenmesi Doğu Anadolu Bölgesi ndeki Üniversitelerde Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ZİNCİRKIRAN MUSTAFA
Dergi Adı : Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The role of job stress at emotional labor’s effect on intention to leave: Evidence from call center employees
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,HAMURCU ALİ
Dergi Adı : BEH -Business and Economic Horizons
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ZİNCİRKIRAN MUSTAFA
Dergi Adı : Journal of Business Research - Turk (İşletme Araştırmaları Dergisi)
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Kurumsal İtibar İş tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Birbirileriyle İlişkisi ve Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ZİNCİRKIRAN MUSTAFA
Dergi Adı : ”İŞ GÜÇ” ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Üniversitelerin İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT,ALMALI VEDAT
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Sosyal Ağlarda Ceo’ların Etkinliği: Twitter Örneği
Etkinlik Adı : 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2019
Basım Tarihi : 15.06.2019
Bildiri Adı : İş Memnuniyeti ve Kariyer Tatmini İlişkisinde İK Uygulamaları ve Çalışma Koşullarının Düzenleyici Rolü
Etkinlik Adı : 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2019
Basım Tarihi : 15.08.2019
Bildiri Adı : Sosyal Sermaye Üniversite Yaşamından Tatmini Nasıl Etkiler?
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT,KARAKAŞ YUSUF EMRE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2019
Basım Tarihi : 04.10.2019
Bildiri Adı : LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN İŞ TATMİNİ VE PSİKOLOJİKSAHİPLENME İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Etkinlik Adı : 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : UÇAR ZEKİ,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 15.08.2019
Bildiri Adı : Üniversite İkliminin Girişimcilik Eğilimine Etkisi
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2019
Basım Tarihi : 04.10.2019
Bildiri Adı : HİZMET İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,TOPTANCI AHMET REŞİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.05.2018
Basım Tarihi : 15.05.2018
Bildiri Adı : TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI İLE ÜRETİM PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TOPTANCI AHMET REŞİT,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.05.2018
Basım Tarihi : 15.05.2018
Bildiri Adı : BİLGİ PAYLAŞIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİLGİ PAYLAŞIM SÜRECİ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİ
Etkinlik Adı : 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 25.11.2018
Bildiri Adı : Örgütsel Dedikodu ve İntikam
Etkinlik Adı : 6. Örgütsel Davranış Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.11.2018
Basım Tarihi : 31.12.2018
Bildiri Adı : ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN BİR BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
Etkinlik Adı : 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,TOPTANCI AHMET REŞİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.03.2018
Basım Tarihi : 15.04.2018
Bildiri Adı : Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanım Amacının Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,KAPTANGİL İREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 12.11.2017
Bildiri Adı : Güç Mesafesi ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA 2017
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,YALÇINSOY AYHAN,BİLEN ABDULKADİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2017
Basım Tarihi : 28.12.2017
Bildiri Adı : Toksik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
Etkinlik Adı : 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YALÇINSOY AYHAN,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2017
Basım Tarihi : 12.11.2017
Bildiri Adı : The Role of Job Stress at Emotional Labor’s Effect on Intention to Leave: Evidence from Call Center Employees
Etkinlik Adı : 2 N D INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,HAMURCU ALİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2017
Basım Tarihi : 31.12.2017
Bildiri Adı : Yönetici Desteği İle İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINNESS New Economic Trends And Business Opportunites
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ZİNCİRKIRAN MUSTAFA,yalçınsoy ayhan,IŞIK METİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.06.2016
Basım Tarihi : 04.11.2016
Bildiri Adı : Üniversite Sanayi İşbirliğinin Kalkınma Üzerindeki Etkisi Bitlis Muşİli Örneği
Etkinlik Adı : UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 30.12.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Uygulamada ve Teoride Yönetim ve Strateji Tartışmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN, Kızıltuğ Sezgin
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış>Örgütsel Davranış
Yayın Evi : YAZ Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Örgütsel Muhalefet: Kuramsal Temelleri, Boyutları ve Nedenleri
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN, ÇELİK Dilan
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeşil Yönetim Anlayışının Sürdürülebilirlik Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : DİJİTAL GİRİRİŞİMCİLİK, YENİLİKÇİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN, UYĞUN Nursaç
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : EFE AKADEMİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Özsaygı Ve Öz Yeterlilik Bağlamında İç Girişimcilik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN, Bilen Kübra Nur
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijitalleşmenin Sosyal İnovasyona Etkisi: Sosyal Değişim Teorisi Bağlamında Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Günümüz ve Geleceğin Girişimcilik Türleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Girişimcilik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Günümüz ve Geleceğin Girişimcilik Türleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN, KIRPIK GÜLŞEN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kamu Girişimciliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İşkoliklik: İşaretler, Nedenler ve Sonuçlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : SMEs In Turkey – A Managerial Perspective
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZEREN EMİR,IŞIK METİN,UÇAR ZEKİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Kellner Publishing House
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Managerial Perspectives on the Internationalisation in SMEs
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İzlenim Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : DEĞİŞEN YÖNETİCİ TİPOLOJİSİ:C-SEVİYE YÖNETİCİLER
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Örgütsel Davranış
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇİÇEK BERAT,IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çatışma ve Müzakere
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : YEŞİL İŞLETMECİLİK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : UÇAR ZEKİ,IŞIK METİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Ekin
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Uygulamaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : IŞIK METİN,ÇİÇEK BERAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Nobel Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Alternatif Bir Örgütsel Yönetim Modeli: Holakrasi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012 -

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı:

Lisans

2005 - 2009

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Doktora

2013 - 2016

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü ve bir araştırma

Yüksek Lisans

2010 - 2012

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: İnsan kaynakları yönetimi ve performans değerlendirme konusunda ampirik bir çalışma

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ