Tez Listesi
Tez No Yazar Adı Yıl Tez Adı Dil Türü Alan İşlem
Tez No Yazar Adı Yıl Tez Adı Dil Türü Alan İşlem
797386 HAKAN ÖZEN 2023 Siirt ve çevresi Ermeni olayları (1876-1914) The Armenian matters in Siirt and its surraundings (1876-1914) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
843162 ALPEREN SAZ 2023 Örgütsel bağlılık ile öznel iyi oluş ilişkisi üzerine bir alan araştırması: Bitlis ilindeki temel ve ortaöğretim öğretmenleri A field study on the relationship between organizational commitment and subjective well-being of primary and secondary school teachers: Bitlis province example Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
791555 BERNA AKBULUT 2023 Lokal olmayan sınır şartlı singüler pertürbe problemler için bir yaklaşık metot A numerical method for singularly perturbed problems with non-local boundary conditions Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
787010 İLHAN ARSLAN 2023 Gökgören (Kirkor-Bitlis) dağı'nın florası Flora of Gökgören (Kirkor -Bitlis) mountain Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
788942 SAMET YALÇINKAYA 2023 Kat yüksekliği ve kiriş açıklığının yapı performansına etkilerinin araştırılması Investigation of the effects of floor height and beam space on building performance Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
824892 KADER SATAR 2023 Yaşar Kemal'in Yağmurcuk Kuşu adlı romanının söz varlığı üzerine bir inceleme An analysis on the vocabulary of Yaşar Kemal's novel Yağmurcuk Kuşu Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
819247 OKAN MİŞE 2023 Bitlis il merkezinde yer alan tarihi camilerin yapısal analizi Structural analysis of historical mosques in Bitlis provincial center Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
789566 GÜLŞAH ÖZDEMİR 2023 Türkiye'de stratejik göç yönetimi Strategic migration management in Turkey Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
824894 EBRU OLÇAY ÇORA 2023 22 Numaralı Kırşehir Şer'iyye Sicili'nin (H.1327-1328/M. 1909- 1910) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi Transcription and evaluation of the Register No 22 (H.1327-1328/M. 1909-1910) of Kırşehir Sharia Court Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
831447 DENİZ KARABALIK 2023 Göçmen Ahıska Türklerinde obezite sıklığı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Bitlis ili Ahlat ilçesi örneği Evaluation of obesity prevalence, nutrional habits and quality of life of immigrant Meskhetian Turks: The case of Ahlat districtof Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Halk Sağlığı = Public Health ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
819238 MURAT BİLGİÇ 2023 Mutki (Bitlis) ilçesinde etnobotanik araştırmalar Ethnobotanical investigations in Mutki district (Bitlis) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
835068 MELEK NUR ALMA 2023 Kuşaklara göre kripto varlıklarının incelenmesi Analysis of crypto assets by generational Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
834803 VEYSEL YORGUN 2023 Tek parti dönemi kültür politikalarına Attila İlhan'ın yaklaşımları Attila Ilhan's approach to cultural policies in the period of one party Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
788887 GÜLŞAH POLAT 2023 Reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinde titanyum dioksit (TiO2)'ın uçucu yağ içerikleri ve bazı morfolojık özellikler üzerine etkileri The effects of titanium dioxide (TiO2) on essential oil contents and some morphological properties in reyhan (Ocimum basilicum L.) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
777655 SELÇUK KARA 2023 Covid-19 pandemisi döneminde sağlık çalışanlarının psikolojik etkilenme düzeyleri/ Bitlis örneği Psychological impact levels of healthcare workers during the Covid-19 pandemic/ Bitlis example Türkçe Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology Detay
786914 MERYEM ÖZPERK VURAL 2023 Fe3O4 nanopartikülünün Saccharomyces cerevisiae'da biyokimyasal aktivitelerinin belirlenmesi Determination of biochemical activites of Fe3O4 nanoparticle in Saccharomyces cerevisiae Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry ; Biyoloji = Biology Detay
838786 HAVVA ERDEMİR 2023 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik durumlarının incelenmesi: Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri üzerine bir araştırma Examination of professional burnout situations of accounting professionals: A research on Bitlis, Muş, Van, Hakkâri provinces Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
819266 MEHMET ALİ SATICI 2023 Giresun Üniversitesi güre kampüsünün elektrik enerji kalitesinin incelenmesi ve simülasyon yardımıyla çözüm önerilerinin sunulması Investigation of the electrical energy quality of Giresun University gure campus and submission of solutions with the help of simulation Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
839188 MEHMET KİNYAS GÜZELUÇAR 2023 İslamofobinin temelleri ve inanç dünyasına etkileri The foundations of Islamophobia and its effects on the world of faith Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion Detay
832025 SAİM YİĞİT 2023 Abdülkerim Hâdî'nin Âheng-i Sürûr eseri (Metin-inceleme) Abdülkerim Hâdî's Âheng-i Sürûr (Text-analysis) Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
835126 UĞUR AKTAŞ 2023 Sağlık çalışanlarının Covid–19 sürecindeki saldırganlık düzeyleri ve etkileyen faktörler: Bitlis ili örneği Aggression levels of healthcare professionals in the Covid-19 process and affecting factors: The example of Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology Detay
831996 LEYLA UĞURLU 2023 Avrupa Birliği kültür politikalarının tarihsel gelişimi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkisi The historical development of European Union cultural policies and their impact on Turkey-European Union relations Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
831962 ÖNDER ARSLAN 2023 Hastane elektrik iç tesisatında topraklama ve kaçakakım için röle tasarımı Relay design for grounding and leakage current in hospital electrical installation Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
839205 SUNA ERDİL 2023 Bankacılıkta risk kavramı-piyasa riski: Dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat hesabı üzerine bir inceleme The concept of risk in banking-market risk: A study on the exchange rate protected deposit account that is rotating from foreign exchange Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
835767 İKRAM BATIR 2023 Din görevlilerinin bir afet biçimi olarak deprem hakkındaki algıları: Tatvan ilçesi örneği Perceptions of religious officials about earthquake as a disaster: The case of Tatvan Türkçe Yüksek Lisans Sosyoloji = Sociology Detay
831912 NURSAÇ UYĞUN 2023 Pozitif liderlik algısının iş motivasyonuna etkisinde psikolojik sahiplik ve örgütsel bağlılığın paralel aracılık rolü The role of psychological ownership and organizational commitment in the effect of positive leadership perception on work motivation Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
839207 TANSU DEMİR 2023 Hadislerde sevgi türleri ve yansımaları Types of love and its reflections in hadith Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion Detay
779172 ALİSAMİ EKER 2023 4-boyutlu uzayda bağlantılı eğriler Connected curves in 4-dimensional space Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
833465 YUNUS KOCAMAN 2023 Otomatik sayaç okuma sisteminin elektrik dağıtım şebekelerindeki teknik olmayan enerji kayıplarının azaltılmasına etkisi Effect of automatic meter reading system on reducing non-technical energy losses in electricity distribution networks Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
835764 AZİZ BAZ 2023 Türkiye'de afetlerde sosyal hizmet uygulamaları: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri örneği Social work practices in disasters in Turkey: The case of 6 February 2023 Kahramanmaraş earthquake Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmet = Social Work Detay
819356 PELİN EZGİ EPİK 2023 3-boyutlu kompakt lie gruplarında paralel eğriler üzerine On parallel curves in 3-dimensional compact lie groups Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
835028 BÜŞRA ULUDAĞ 2023 Kur'ân'a sosyolojik yaklaşım -İçtimâî tefsîr bağlamında- A sociological approach to the holy Quran -In the context of social i̇nterpretati̇on- Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmet = Social Work Detay
832138 YILMAZ ORAK 2023 Eğil ilçesi (Diyarbakır) Pyraloidea (lepidoptera) faunası üzerine araştırmalar Studies on the fauna of pyraloidea (lepidoptera) of Eğil district (Diyarbakır) Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
835775 NURDAN ALTUN 2023 Şerif Benekçi'nin romanları üzerine bir inceleme An analysis on the novels of Şerif Benekçi Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
824887 MEHMET ÇINAR 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 1197 numaralı Rumeli Hurufat Defteri (Sayfa 121-226 arası transkripsiyon ve tahlili) Rumelian Hurufat Register numbered 1197 in Directorate General of Foundations Archive transcription and analisis (121-226) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
825444 SEVDA EKİNCİ 2023 Seyfü'l-Mülûk ile Bedi'ü'l-Cemâl hikâyesi bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük The story of Seyfu'l-Muluk and Bedi'u'l-Cemal context index and functional dictionary Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
824888 FURKAN YEŞİLYURT 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 1197 Numaralı Rumeli Hurufat Defteri (Sayfa 1-120 arası tahlil ve transkripsiyon) Rumelian Hurufat Register Numbered 1197 in Directorate General of Foundations Archive analysis and transcription (1-120) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
838272 MUHAMMED ÖMER YAMAN 2023 Bitlis'te elektrik elektronik atık potansiyelinin değerlendirilmesi Assessment of electric and electronic waste potential in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
836077 SERDAR ÜZGEN 2023 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinde nano-çinko oksit (ZnO) ve nano-titanyum oksit (TiO2NP)uygulamalarının bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin araştırılması Investigation of effects of nano-zinc oxide (ZnO) and nano-titanium oxide (TiO2NP) applications on some biochemical parameters of bean (Phaseolus vulgaris L.) plant Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany ; Fizyoloji = Physiology Detay
831938 KÜBRA NUR BİLEN 2023 Panoptikon uygulamaları ve etik iklim algısının kaytarma davranışlarına etkisi Panopticon applications and the effect of ethical climate perception on loafing behaviors Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
824886 YAHYA YILMAZ 2023 Tefsirlerde Mi'rac mucizesi: Risale-i Nur örneği Mirac miracle in tafsir: The example of Risale-i Nur Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion Detay
836578 REMZİ GÖÇMEN 2023 Yangın tespitinde derin öğrenme algoritmalarının karşılaştırmalı analizi Comparative analysis of deep learning algorithms in fire detection Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
834132 ASİYE ÇAKIR 2023 İtfaiye personellerinin küresel ısınma tutumlarının incelenmesi: Trabzon ili örneği Investigation of global warming attitudes of firefighters: The case of Trabzon province Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
838289 NURETTİN ACI 2023 Bilgisayarlı görü ile derin öğrenme teknikleri kullanılarak spor antremanlarının doğruluğunun tespiti Determining the accuracy of sports training using computer vision and deep learning techniques Türkçe Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences Detay
829206 FIRAT TAŞ 2023 Bitlis il merkezindeki öğretmenlerin gıda güvenliği ve gıda hijyeni bilgi düzeylerinin tutumlarına etkisi The effect of teachers' attitudes on food safety and food hygiene knowledge levels in bitlis provincial center Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
838422 SERDAR KORKMAZ 2023 Padovan vektörleri ve padovan kuaterniyonları Padovan vectors and padovan quaternions Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
824885 NERİMAN SEBER 2023 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 17904 numaralı Maliye Ahkâm Defteri (Tahlil, özet ve transkripsiyon) Presidency of State Archives Ottoman Archive Finance Judgment Book number 17904 (Analysis, summary and transcription) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
835858 NEDİM ÖMÜR 2023 Pantograf diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü Numerical solution of pantograph differential equations Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
798993 ESEN BARIŞ ADSIZ 2023 Çelik malzeme yüzeyine tel ark püskürtme tekniği ile kaplanan paslanmaz çelik tabakalarının incelenmesi Investigation of stainless steel layers coated with wirearc spray technique on steel material surface Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
792209 NEZİR YILMAZ 2023 Romanya'nın bağımsızlığında Rusya ve Fransa'nın etkisi Russian and French influence on Romanian independence Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
797388 YUSUF ERKAN 2023 Türkiye'de İslamcılık akımına bütüncül bir bakış: İsmail Kara örneği A holistic view to the Islamic movements in Turkey: İsmail Kara Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
824891 EMİLİYA UZUN 2023 Türkiye ile Kazakistan'ın hükümet sistemlerinin karşılaştırılması Comparison of government systems of Turkey and Kazakhstan Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
791962 ÜMİT AYBAY 2023 Türkiye'de afet eğitimi üzerine bir inceleme A review on disaster management education in Turkey Türkçe Yüksek Lisans İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
792785 ÜMİT BURGU 2023 Tatvan-Baykan arasındaki tarihi İpek Yolu güzergâhının coğrafi bilgi sistemleri ile mekânsal analizi Spatial analysis of the historical Silk Road between Tatvan and Baykan with geographical information Türkçe Yüksek Lisans Arkeometri = Archaeometry Detay
797389 SERHAT YAMAÇ 2023 Afetlere hazırlık olarak Tatvan göl suyunun kayaç infiltrasyonu yöntemiyle temiz suya dönüştürülebilirliği Conversion of Tatvan lake water into clean water by rock infiltration method in preparation for disasters Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmet = Social Work Detay
819292 MEHMET SALİH ULUDAĞ 2023 Diferansiyel denklemler yardımıyla üstel fonksiyonun inşası Construction of exponential function via differential equations Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
790011 HÜSEYİN TAŞAR 2023 Coğrafi bilgi sistemlerinin Bitlis ili kültür varlıkları envanteri için kullanımı The use of geographic information systems for cultural assets inventory of Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Arkeometri = Archaeometry Detay
787175 İSMAİL ÇELTİK 2023 Doğu Anadolu'da yayılış gösteren Tanacetum L. (Asteraceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojisi Pollen morphology of some taxa belonging to the genus Tanacetum L. (Asteraceae) distributed in eastern anatolia Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
797387 VEFA ÖZCAN 2023 Kamu çalışanlarının afet bilinci ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması A field study on determination of disaster awareness and awareness levels of public employees Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmet = Social Work Detay
832975 KENAN KAYA 2023 Kamu çalışanlarının liyakat algısının yönetsel kademeleregöre analizi: Bitlis ili sağlık kurumları örneği Analysis of the perception of merit of public employees byadministrative levels: The case of Bitlis health institutions Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management Detay
824890 ERDİNÇ YORULMAZ 2023 Göçün kentler üzerindeki etkisi: Diyarbakır örneği The effect of migration on cities: The case of Diyarbakır Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
834062 AHMETHAN YILDIRAK 2023 Judoculara uygulanan yüksek şiddetli interval antrenmanın (hııt)biyokimyasal ve fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi Applied to judoka high intensity interval training (hiit) investigation of the effect on biochemical and physical parameters Türkçe Yüksek Lisans Anatomi = Anatomy ; Biyokimya = Biochemistry ; Spor = Sports Detay
819278 MERVE DUMAN 2023 Fe-Cr, Ni-Cr, Fe-Ni ve FeCrNi alaşım sistemlerinin faz dönüşüm mekanizmasının moleküler dinamik yöntemle incelenmesi Investigation of phase transformation mechanism of Fe-Cr, Ni-Cr, Fe-Ni and FeCrNi alloy systems by molecular dynamics method Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
835791 BEDİRHAN BATIBAY 2023 Sürü insansız hava araçları için bir fanet haberleşme ağının kurulması Establishment of a fanet communication network for swarm unmanned aerial vehicles Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
834836 TUBA NERGİZ 2023 Reelden sanala kamusal alanda sokak: Youtube sokak röportajları üzerinden bir inceleme Street in public sphere from real to virtual: A review on youtube street interviews Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
831963 HARUN ÇELİK 2023 Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak üniversite bölüm tercihi tahmini. Prediction of undergraduate major selection via machine learning algorithms Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
834838 MAHSUM BAHADIR 2023 112 acil çağrı merkezine yapılan aramalar, görev yapan personeller ve yönlendirilen müdahale araçlarının kullanımının değerlendirilmesi: Bitlis ili örneği Department of emergency and disaster management evaluation of calls madeto 112 emergency call center, personel on duty and useof directed intervention tools: Bitlis province example Türkçe Yüksek Lisans İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
837538 MAHMUT DEMİREL 2023 Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumunda havadan radon aktivitesinin ölçülmesi Measuring of aerial radon activity in Konya E type closed prison Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
798227 NURETTİN ARPAÇ 2023 CoCrFeNiTiAlx yüksek entropili alaşımların radyasyon zırhlama parametrelerinin belirlenmesi Determination of radiation shielding parameters of CoCrFeNiTiAlx high entropy alloys Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
792959 CEVAT KAYA 2023 Trb2 bölgesi afet sonrası devlet yardımlarının etki analizi Natural disaster diversity assessment of Trb2 Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmet = Social Work Detay
824889 EBRU AYCAN 2023 Şemsî'nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük Şemsi's mathnawı of Yusuf u Zuleyha context indext and functional dictionary Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
784176 NECAT AKSOY 2023 COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarında sosyal hayat ve dışlanma Social life and exclusion of health workers during the COVID-19 pandemic period Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
835839 MUHAMMET KAPLAN 2023 GATE simülasyonunda dedektör modellemesi ve dedektör verimi Detector modeling and detector efficiency in GATE simulation Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
788892 FIRAT ANGİŞHAN 2023 Türkiye genelinde yayılış gösteren Cuscuta L. cinsine ait bazı taksonların tohum morfolojisi Seed morphology of some taxa of Cuscuta L. genus distributing all over Turkey Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany Detay
819243 ESRA BAKIR 2023 Hareket halindeki elektrikli taşıtlarda ek yakıt olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması Using renewable energy sources as additional fuel for electric vehicles in motion Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
742438 BİHAN YAMAÇ 2022 Sekizinci sınıf matematik dersi beceri temelli soruların anlaşılmasındaki güçlükler: Bitlis ili örneği Investigation of the challenges in understanding skill-basedquestions in eighth grade mathematics: Bitlis province sample Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training Detay
723151 YUNUS KUŞTİLİ 2022 İmidacloprid pestisitinin ayçiçeği bitkisi yapraklarında antioksidan enzim aktiviteleri ve diğer biyokimyasal parametreler üzerine etkileri Effects of imidacloprid pesticide on antioxidant enzyme activities and other biochemical parameters in sunflower leaves Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
742474 YUNUS EMRE KARA 2022 Nanoparçacık katkılı sıvı kristallerin spektroskopik özelliklerinin incelenmesi Investigation of the spectroscopic properties of nanoparticle doped liquid crystals Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
714757 GÖKHAN ÖZBEK 2022 Hidroelektrik santrallerinde enerji verimliliğine türbinin etkisi The effect of turbine on energy efficiency in hydroelectric power plants Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
742408 MAZLUM DOĞAN ÇOBAN 2022 Farklı duvar malzemelerinin yapı performansına etkisinin incelenmesi Investigation of the effects of different wall materials on building performance Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
767600 KÜBRA ASLAN 2022 Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen Al+Si matrisli kompozitlerin aşınma dayanımlarının incelenmesi Analysis of abrasion resistance of Al+Si matrix composites producedby powder metallurgy method Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
724493 BARIŞ GÜMÜŞ 2022 Elazığ depremi yaşayan genç bireylerin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu sağlıklı beslenme düzeyinin incelenmesi Investigation of the level of healthy nutrition the motivation ofparticipation in physical activity of youth in Elazığ earthquake Türkçe Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Spor = Sports ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
742325 YONCA DERVİŞOĞLU KOÇ 2022 Diyarbakır'da bazı içme sularında radon konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesi The determination of radon concentration levels in some drinking waters in Diyarbakır Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
759163 HARUN TALİ 2022 Bitlis'teki gıda üreten işletmelerin hijyenik kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Hygienically quality, applications of occupational health and safety of food producing businesses in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
762865 ÖMER EKİN 2022 Koronavirüs (COVID-19) salgınının akademisyenlerin beslenme alışkanlıkları ve stres düzeyleri üzerine etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği The effect of the coronavirus (COVID-19) pandemic on nutritional habits and stress levels of academician: The case of Bitlis Eren University Türkçe Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Halk Sağlığı = Public Health ; Hemşirelik = Nursing Detay
742302 YILMAZ ÜSTÜNDAĞ 2022 Bitlis ilinde görev yapan özel eğitim okul öğretmenlerinin doğal afet okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi Determination of natural disaster literacy levels of special education school teachers working in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training Detay
744102 YILDIZ KAPÇAK 2022 67 numaralı Mühimme Defterinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi (1-118) Transciption and evaluation of Muhimme register number (1-118) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
789192 ELANUR IŞIKLI 2022 Topolojik uzaylarda idealler yardımıyla fonksiyonların limitlerininincelenmesi Investigation of limit of functions on topological spaces via ideals Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
766050 YUSUF MAHSERECİ 2022 Gaziantep ilinin doğal afet çeşitliliğinin değerlendirilmesi Natural disaster diversity assessment of Gaziantep province Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health Detay
722948 NEŞE ÇAĞDAŞ 2022 Bitlis ve Ağrı'dan elde edilen propolis ve polenlerin antikandidal aktivitesi Anticandidal activity of propolis and pollens obtained from Bitlis and Ağrı Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
715018 MUTLU YİĞİT AŞİT 2022 Polygonum L. ve Rumex L. (Polygonaceae) cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of some taxa belonging to Polygonum L. and Rumex L. (Polygonaceae) Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany Detay
757674 YUSUF DEMİRKOL 2022 Maya kültür ortamında nano-çinko oksit (ZnO NP)'in biyokimyasal etkilerinin araştırılması Investigation of biochemical effects of nano-zinc oxide (ZnO NP) in yeast culture medium Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
777498 MEHMET SABİT GÜLTEKİN 2022 Bitlis ili merkez ilçesindeki ekmek fırınlarının hijyenik durumu ve yönetmeliğe uygunluğu Hygienic condition and compliance with the regulation of bakeries in merkez district of Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
714758 GÜLENAY GÖZETLEYEN 2022 Deferred istatistiksel half quasi cauchy dizileri Deferred statistically half quasi cauchy sequences Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
777821 YUSUF PİLAVCI 2022 COVID-19'un gıda satın alma, yeme davranışı ve gıda güvenliği algısı üzerine etkisi The effect of COVID-19 on food purchasing, eating behavior and food safety perception Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
757477 RONAY İDİKURT 2022 Bitlis'teki üniversite öğrencilerinin gıda hijyeni ve kişisel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri Knowledge level of university students in Bitlis on food hygiene and personal hygiene Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
758348 HALİL İBRAHİM GÖKŞEN 2022 Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın Kuş Faunası Bird Fauna of Nemrut Caldera Natural Monument Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Zooloji = Zoology Detay
742987 RUKEN ASLAN 2022 Hititlerde dini temizlik ve arınma Religious cleaning and purification in Hittites Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
786766 KAMİL ARAZ 2022 Bazı organik yapıların asidik sabitlerinin teorik olarak belirlenmesi Theoretical determination of acidity constants of some organis structures Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
757676 YUNUS DEMİRKOL 2022 Bitlis-Hizan bölgesine ait balların biyokimyasal analizi Biochemical analysis of honey of Bitlis-Hizan region Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
767624 MEVLÜT YILMAN 2022 Yeraltı sularında jeolojik süreçlerden kaynaklanan florür kontaminasyonu ve insan sağlığı üzerindeki etkileri Fluoride contamination caused by geological processes in groundwater and its effects on human health Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
742166 MAKBULE GÖK 2022 Görünür bölgedeki bükümlü elektromanyetik dalgaların profil görüntülerinin analizi Analysis of profile images of twisted electromagnetic waves in visible region Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
742326 FIRAT AKAT 2022 Ağır çıkma miktarının yapısal performansa etkisi The effect of overhangs on structural performance Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
742057 TURAL HAMIDLI 2022 T/M yöntemiyle üretilen oksit ilaveli al matrisli kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi Investigation of wear resistance of oxide added al matrix composites produced by P/M method Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
742336 HÜSEYİN ÇIN 2022 Farklı yoğunluk dağılımları kullanılarak 19F füzyon reaksiyonlarının incelenmesi Investigation of 19F fusion reactions by using different density distributions Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
715325 ÖMER YİKİTLER 2022 Mezopotamya mitolojisinde tufan olayı ve semavi dinlerdeki karşılığı The flood event in Mesopotamian mythology and its equivalent in heavenly religions Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology ; Tarih = History Detay
724498 MESUT KÜÇÜKARSLAN 2022 Elazığ depremi yaşayanların COVİD 19'a yakalanma kaygısı ile sağlıklı beslenme tutumlarının incelenmesi Investigation of the Elazığ earthquake viewers and the attitudes of healthy nutrition, with anxiety of concerning COVID 19 Türkçe Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
744107 SEZGİN KIZILTUĞ 2022 Liderliğin karanlık tarafının örgütsel muhalefet ve psikolojik iyi oluşa etkisi: Bir alan araştırması The effect of the dark side of leadership on organizational opposition and psychological well-being: A field research Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
742332 NURSİMA SAYIN 2022 Hafif beton atıklarının geri dönüşüm malzemesi olarak beton teknolojisinde kullanımının araştırılması Investigation of the use of lightweight concrete wastes in concrete technology as recycling material Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
777868 CELAL KUŞİN 2022 Biyodizel-dizel yakıt karışımına n-bütanol ve metanol ilavesinin içten yanmalı bir motorun performans ve emisyonlarına etkisinin deneysel olarak incelenmesi Experimental investigation of the effect of the addition of n-butanol and methanol to the biodiesel-diesel fuel mix on the performance and emissions of an inside engine Türkçe Yüksek Lisans Enerji = Energy Detay
715322 ÖMER ÇINARBAY 2022 Kamu hastanelerindeki yöneticilerin afet yönetimi açısından değerlendirilmesi: Van ili örneği Evaluation of public hospitals managers in termsof disaster management: the case of Van province Türkçe Yüksek Lisans Hastaneler = Hospitals ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management Detay
742318 YILMAZ ÇİFTÇİ 2022 Türkiye'de sivil havacılık ve havalimanlarında acil durum planlaması: Batman ve Diyarbakır Havalimanları örneği Civil aviation in Turkey and emergency planning at airports: Example of Batman and Diyarbakir Airports Türkçe Yüksek Lisans Kazalar = Accidents ; Sivil Havacılık = Civil Aviation ; Ulaşım = Transportation Detay
722909 ROJİN ARSLAN 2022 Çelik yapılar için olumsuzluk parametrelerinin bölgesel bazda incelenmesi Regional analysis of negativity parameters for steel structures Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
742009 MERAL ERDEN 2022 174 numaralı (h.1327-1329 / m.1909-1911) Davudpaşa Mahkemesi Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi Transcrition and assessment of the Şeriye Register of Davudpaşa Court no 174 (h.1327-1329 / g.1909-1911) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
717597 ABDULSAMET TÜZER 2022 Türkiye itfaiye teşkilatlarının yapısı ve afet yönetimi bakımından incelenmesi The structure and investigation of turkish fire fightings in terms of disaster management Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
717743 HAVVA DEMİRTAŞ 2022 Hepatit c virüsü şüpheli hastaların 2018 yılı seroprevalansı: Malatya ili örneği Seroprevalance of patients suspected of hepatitis c virus in 2018: Sample of Malatya province Türkçe Yüksek Lisans Hemşirelik = Nursing Detay
718840 ŞAHİN KARAKAYA 2022 Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı; Muş Devlet Hastanesi örneği Nurses' rational use of drugs; Example of Muş State Hospital Türkçe Yüksek Lisans Hemşirelik = Nursing ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management Detay
715706 ELİF BİÇER 2022 Jackknife ve bootstrap yöntemlerine ilişkin bir uygulama An application on the jackknife and bootstrap method Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
717648 FARUK KARADEMİR 2022 COVİD-19 pandemisi'nin eğitim politikalarına ulusal düzeyde etkileri The effects of the covid-19 pandemic on education policies at the national level Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
740762 HÜLYA KIZILKAYA 2022 Osmanlı yönetiminde hizan (1514-1735) Hizan under Ottoman rule (1514-1735) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
724590 EMRAH GÜLTEKİN 2022 Bitlis yöresindeki tarihi yapıların jeolojik incelemesi Geological investigation of historical structures in Bitlis region Türkçe Yüksek Lisans Arkeometri = Archaeometry Detay
766533 MEHMET BAKIR AYSOY 2022 Ayet ve hadisler bağlamında ehl-i sünnet'in şefaat anlayışı Intercession understanding of ahl as-sunnah in the context of verses and hadiths Türkçe Yüksek Lisans Din = Religion Detay
744117 MEHMET ASKER 2022 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu, hukuki yapısı ve işlevselliği The obligational audit Institution in Turkey, its legal structure and functionality Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
747359 KENAN ÇAKI 2022 Avrupa Birliği ülkelerinin göçmen entegrasyon politikası Immigrant integration policy of European Union countries Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
754775 ORHAN BİLGİN 2022 Kriz ve afetlerde kurum içi iletişimin yönetsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi ve bir araştırma The effect of internal communication on administrative functions in crises and disasters and a research Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
744833 GÜLŞAH BİLEN 2022 Türkiye'de kadın hareketleri ve İslami düşünceye mensup kadınların feminizme yaklaşımı Women's movements in Turkey and Islamic women approach to feminism Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
744318 NUSRET GÖKTAŞ 2022 Risk, belirsizlik ve korku toplumunda afetler: COVİD-19 örneği Disasters in society of risk, uncertainty and fear: The case of COVID-19 Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology Detay
767757 MUHAMMED ÖMER ŞENER 2022 Değişen deprem yönetmenliklerinin bina performans ve maliyetlerine etkilerinin araştırılması Investigation of the effects of changing earthquake regulations on building performance and costs Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
768565 ABDULLAH PİRAL 2022 Nuhbetü't-Tevarih ve'l-Ahbar'da Türk devletlerine ait şecerelerinin transkripsiyonu Transcription of Turkish states genealogy in Nuhbetü't-Tevârîh ve'l-Ahbar Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
781953 DAVUT ÖZTÜRK 2022 Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarında disiplin cezaları Disciplinary penalties in the decisions of the Ombudsman Institution Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
768065 UĞURCAN ŞEVİK 2022 Tribonacci–lucas dizi uzayları Tribonacci-lucas sequence spaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
765698 BURHAN ÖZEN 2022 Bir modülüs fonksiyonuna göre RHO A-istatistiksel yakınsaklık RHO A-statistical convergence with respect to a modulus function Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
764231 VEYSİ SEVSE 2022 Regüler pertürbe problemlerin nümerik çözümleri Numerical solutions of regular perturbation problems Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
766436 İCLAL AKIN 2022 Covid 19 pandemisinin sektörler, istihdam ve çalışma hayatı üzerine etkileri Effects of the covid 19 pandemic on sectors, employment and working life Türkçe Yüksek Lisans İşletme = Business Administration Detay
754776 MİRSAT YAVİ 2022 İnfitâr Sûresinin kavram ve belâgat açısından tahlili Analysis of Surat al-İnfitâr in terms of concept and balagha Türkçe Yüksek Lisans Dilbilim = Linguistics ; Din = Religion Detay
761962 BAHAR ARSAN AYSAL 2022 Tarım ve hayvancılıkta doğrusal çıkarsama yöntemi (kantil regresyon analizi) üzerine bir uygulama Linear inference method in agriculture and livestock an application on (quantile regression analysis) Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
769347 ERKAN MARHAN 2022 Van Gölü kirlilik durumu, geleceği ve meydana gelebilecek afetlerden etkilenme durumu üzerine bir araştırma A research on pollution level, fate and response to possible disasters of Lake Van Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
790297 SEÇİL ATASOY 2022 Fatma Gürel'in öykü ve romanlarında yapı ve izlek Structure and traces in the stories and novels of Fatma Gürel Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
781954 ÖZCAN ÇİÇEK 2022 Emin Feyzi Bey՚in Şu'ā'āt ve İlāve-i Şu'ā'āt adlı eserleri (İnceleme – metin- sözlük) Emin Feyzi Bey՚s works named Şu'ā'āt and İlave-i Şu'ā'āt (Review- text- glassory) Türkçe Yüksek Lisans Biyografi = Biography Detay
767585 MEVLAN YÜREK 2022 T/M yöntemiyle üretilen karbür katkılı cu alaşımlarının aşınma dayanımlarının incelenmesi Investigation of wear resistance of carbide added cu alloys produced by P/M method Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
742019 FAİZA MARHAN 2022 Bir orto-hidroksiaril Schiff bazı türevi molekülün infrared ve raman spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi Determination of infrared and raman spectroscopic properties of an ortho-hydroxyaryl Schiff base derivative molecule Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
742030 ÇAĞLA ÇAKIR 2022 2788 numaralı Kars, Şüregel, Kağızman ve Zaruşad Reaya Defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi Transcription and analysis of numbered 2788 Reaya Registers of Kars, Şüregel, Kağızman and Zaruşad Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
715211 YAHYA KIRMIZI 2022 Covid 19 servisinde çalışan hemşirelerde merhamet yorgunluğu Compassion fatigue in nurses working in the covid 19 clinic Türkçe Yüksek Lisans Hastaneler = Hospitals ; Hemşirelik = Nursing ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management Detay
714715 MELEK ERDEM 2022 Bitlis pomzası ve Ahlat taşı karışımının Yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitlis pumice and Ahlat stone mixture as insulation material research of usability Türkçe Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences Detay
721469 VELYETTİN GELİŞKEN 2022 Sübstitüe 1,2,4-triazollerin sentez, karakterizasyon ve kuantum kimyasal hesaplamaları Synthesis, characterization and quantum chemical calculations of substituted 1,2,4-triazoles Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
767554 MEHMET SABRİ BUDAK 2022 Yeni nesil Pozitron Emisyon Tomografi (PET) cihazlarında kullanılabilinecek sintilasyon dedektör sistemlerinin GEANT4 tabanlı GATE simulasyon programında araştırılması The investigation of the scintillation detector system using in the new generation Positron Emission Tomography (PET) by GEANT4 based GATE simulation program Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
690625 ENSAR ÖMER ÇETİN 2021 Çevresel etki değerlendirme (ÇED) kavramının Türkiye'deki gelişim sürecinin incelenmesi ve değerlendirilmesi Investigation and evaluation of the environmental impact assessment (EIA) concept development process in Turkey Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
679627 NESLİYE GEDİK 2021 Entropi yaklaşımları Entropy approaches Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
689970 HAVVA SEDA AYTEMUR 2021 Geçirimli tersip bentlerinin hidrolik analizi Hydraulic analysis of slit check dams Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
679616 RABİA BUŞRA KUL 2021 Bitlis ili ve ilçelerinde yeraltı suyu kaynaklarının su kalite parametreleri bakımından değerlendirilmesi The evaluation of groundwater resources in Bi̇tli̇s provinces and districts in terms of water qualiyt parameters Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
690623 MUTLU GÜNAY 2021 Bitlis'te Beş Minarenin yapısal analizi Structural analysis of Five mMinarets in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
679618 AKİF DÜNDAR 2021 Covıd-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici davranışlarında yaptığı değişikliklerin ve oluşturduğu beklentilerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği Determining the changes and expectations of covid-19 pandemic in consumer behavior on food safety: example of Bitlis Eren University Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
679623 SEDANUR İDİKURT 2021 Aktarlarda ve marketlerde tüketime sunulan bazı bitki çaylarının mikrobiyal kalitesi Microbial quality of some herbal teas offered for consumption in herb shops and markets Türkçe Yüksek Lisans Besin Hijyeni ve Teknolojisi = Food Hygiene and Technology Detay
689967 GÖKHAN KESKİNTAŞ 2021 İnsansız hava aracı ile gerçek zamanlı nesne tanıma Real time object detection with unmanned aerial vehicle Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies Detay
733405 ÖMER KATAR 2021 Urartu dış kentleri bağlamında Aznavurtepe ve Adilcevaz Kef kalelerinin değerlendirilmesi Evaluation of Aznavurtepe And Adilcevaz Kef castles in the context of urartu outer cities Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
704599 HAFİZE TAŞKIN 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 1223 numaralı Rumeli Hurufat Defteri (Sayfa 1-133 arası tahlil ve transkripsiyon) Rumelian Hurufat Register numbered 1223 in Directorate General of Fondations Archive analysis and transcription (1-133) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
690918 REMZİ SARI 2021 Betonarme yapılarda tasarım spektrumlarının olumsuzluk parametreleri üzerindeki etkisi The effect of design spectrum on negative parameters in reinforced-concrete structures Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
704539 KİBAR AKDAĞ 2021 Yeni Asur sanatının Urartu sanatına etkisi The effect of Late Assyrian art on Urartian art Türkçe Yüksek Lisans Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures Detay
692556 EYYÜP DEMİRKIRAN 2021 Farklı deprem yer hareket düzeylerinin betonarme yapı performansına etkisi The effect of different earthquake ground motion level on performance of reinforced-concrete structures Türkçe Yüksek Lisans Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering Detay
693150 OSMAN BİLGİN 2021 Hitit Devleti'nin Batı Anadolu ile yapılan antlaşmaları Treaties of the Hittite with Western Anatolia Türkçe Yüksek Lisans Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures ; Tarih = History Detay
694442 BAHAR ELBİR 2021 Yukarı Dicle Havzası Erken Tunç Çağı ölü gömme gelenekleri Early Bronze Age, burial traditions in Upper Tigris Basin Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
686114 İDİL KOÇ 2021 Görüntü işleme teknikleri kullanılarak yüz ifadelerinden duygu analizi Emotion analysis from facial expressions using image processing techniques Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
679628 VOLKAN ŞAHİN 2021 Alternatif hareketli çatıya göre adjoint eğrilerin karakterizasyonları Characterizations of adjoint curves according to alternative moving frame Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
717142 GÖKHAN EL 2021 Tokat ili Niksar ilçesi belediye itfaiye müdürlüğünün afet ve acil durumlara hazırlığının değerlendirilmesi Evaluation of the preparation of Tokat province Niksar district municipal fire directorate for disaster and emergency Türkçe Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
696072 ASLI BAŞAK GÜZEL 2021 Meme kanserinin histopatolojik görüntülerden etkili bir şekilde derecelendirilmesi için bilgisayar destekli bir sistem A computer-aided system for efficient grading of breast cancer from histopathological images Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
659333 ÖMER POLATER 2021 Dolgu barajların farklı geçirimsiz malzemeler kullanılarak sızma analizi Infiltration analysis of embankment dams using different impermeable materials Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
691079 DUYGU TOPCU 2021 Yapısal eşitlik modellemesi ile üniversite öğrencilerinin istatistiksel özyeterlik inanç, tutum ve okuryazarlık düzeyleri üzerine bir uygulama An application on statistical self-efficacy belief, attitude and literacy levels of university students with structural equality modeling Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
659334 GÜLSÜM TEKİN 2021 Betonarme yapılarda olumsuzluk parametrelerinin farklı taşıyıcı sistemlerde incelenmesi Investigation of negatively parameters in reinforced concrete structures in different structural systems Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
697948 MUHAMMED TANYILDIZI 2021 Trakidasitik Agregasının Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliği Usability of Trachydacitic Aggregate in the Concrete Road Pavement Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
689931 NAĞİHAN ACAR 2021 Capparis sicula'nın in vitro antioksidan, antimikrobiyal özellikleri ve COX-1/ COX-2 enzim inhibisyon aktivitesinin belirlenmesi The evaluation of in vitro antioxidant, antimicrobial properties and COX-1/ COX-2 enzym inhibitory activity of capparis sicula Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
689901 GAMZE GELBERİ 2021 Son yıllardaki Van Gölü seviye değişimlerinin analizi Analysis of Van Lake level changes in recent years Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
693373 MUHARREM SERHAT 2021 Türkiye'de 1999 Marmara Depremi'nden itibaren afet ve acil durumlarda psikososyal destek uygulamalarının gelişimi The development of applications of psychosocial support in disaster and emergency in Turkey since 1999 Marmara Earthquake Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
691109 ELİF SEVGİ BİRİNCİOĞLU 2021 Coğrafi bilgi sistemleri ile analitik hiyerarşi yöntemi kullanılarak Bitlis ilinin afet risk analizi Disaster risk analysis of Bitlis province using geographical information systems and analytical hierarchy method Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
691081 ÜMİT DEMİR 2021 Güroymak (Bitlis)'ın etnobotanik özellikleri üzerine araştırmalar Research on the ethnobotanic features of Güroymak (Bitlis) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
693616 ELMAS İÇYER ÇİRİŞ 2021 Birinci Umumi Müfettişlik raporlarına göre Bitlis (1927-1952) Bitlis according to First General Inspectorate reports (1927-1952) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
679617 MERVE DURUK 2021 Bitlis otlu peynirlerinin teknolojik özellikler ve gıda güvenliği yönünden bazı kalite parametrelerinin incelenmesi Investigation some quality parameters of Bitlis herby cheeses in terms of technological properties and food safety Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
693200 DİLAN KARAKUŞ 2021 COVID-19 pandemi sürecinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde alınan önlemlerin ve uygulamaların incelenmesi Examination of measures and practices taken at Batman Regional State Hospital during the COVID-19 pandemic process Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
691113 ALİ TILFARLIGİL 2021 Tarımsal sulamada düşük maliyetli bir lorawan test platformu: Uygulama ve ölçümler A low-cost lorawan testbed for agricultural watering: Application and measurements Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
714711 RECEP KOÇYİĞİT 2021 Mentha pulegium'un in vitro antioksidan, antimikrobiyal özellikleri ve COX-1/COX-2 enzim inhibisyon aktivitesinin belirlenmesi The evaluation of in vitro antioxidant, antimicrobial properties and COX-1/COX-2 enzym inhibitory activity of mentha pulegium Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry ; Botanik = Botany Detay
692878 HAŞEM GÜLTEPE 2021 COVID-19 pandemi hastanesinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin yaşadıkları iş stresi ve bunun psikoloji üzerindeki etkileri The experienced by intersive care nurses working in the COVID-19 pandemic hospitaland its effects on psychology Türkçe Yüksek Lisans Hemşirelik = Nursing Detay
690669 NAZLI AKAY 2021 Epilobium L. (Onagraceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of some taxa belonging to genus Epilobium L. (Onagraceae) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
679621 İSHAK KORKMAZ 2021 Kumarin halkası içeren 1,2,4-triazollerin sentez, karakterizasyon ve biyolojik aktiviteleri Synthesis, Characterization and Biological Activities of 1,2,4-Triazoles containing Coumarin Ring Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
693177 SAVAŞ GÜLTEKİN 2021 Nemrut Dağının oluşturabileceği risk faktörlerinin incelenmesi The investigation of Nemrut Mountain volcanic risk factors Türkçe Yüksek Lisans Coğrafya = Geography ; Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering Detay
679622 YUNUS EMRE AKÜREK 2021 Nano topoloji vasıtasıyla karar verme: Bir matematik eğitimi çalışması Decision making through nano topology: A mathematics education study Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
651020 DİLEK KILINÇ 2021 2785 numaralı Kars vilayeti Şüregel Sancağı Şüregel kazası Müslim Nüfus Defterinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi Evaluation and transcription of 2785 no Muslim Civil Registry Book of Şüregel borough Şüregel Sancjak of Kars province Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
690394 SİNAN TEKEV 2021 Güç sistemlerindeki harmoniklerin ve araharmoniklerin bilgisayar destekli modellemesi ve simülasyonu Computer aided modeling and simulation of harmonics and interharmonics in power systems Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
679619 MUHAMMED REŞİD ÖZDEMİR 2021 Dolusavak havalandırıcılarının sayısal modelle incelenmesi Spi̇llway aerator investigation by numerical model Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
691289 GÜLŞAH KARADİĞİNLİ 2021 Kesirli mertebeden fark operatörü yardımıyla tanımlanan yeni bir dizi uzayı ve geometrik özellikleri A new sequence space defined by fractional difference operator and its geometrical properties Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
679614 EVREN AKBABA 2021 Hizan İlçesi (Bitlis) papilionoidea ve hesperioidea (lepidoptera) faunası üzerine araştırmalar Studies on the fauna of papilionoidea and hesperioidea (lepidoptera) of Hizan District (Bitlis) Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
714682 MAHMUT YAVUZ 2021 Alıç (crataegus orientalis) bitkisinin angiotensin konverting enzim üzerine inhibisyon etkisinin araştırılması The investigation of hawthorn (crataegus orientalis) plant's inhibition effect on angiotensin converting enzyme Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry Detay
724569 RÜYA ATAN 2021 Yeni Assur sanatında kutsal ağaç betimlemeleri Sacred tree depiction in neo Assyrian art Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
691089 AHMED YASEEN BISHREE AL-ANI 2021 Nesnelerin interneti cihazlarda derin öğrenme kullanarak eylem algılama Action detection using deep learning on IoT devices Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
691039 MUHAMMET HALİSDEMİR 2021 Sistem imzası üzerine bir inceleme An investigation on system signature Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
691049 DÖNDÜ BAHAR BAŞKÖY AKAGÜNDÜZ 2021 Geometrik dönüşümler ve maple uygulamaları Geometric transformations and maple applications Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
694492 ESRA AKAR 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 1223 numaralı Rumeli Hurufat Defteri tahlil ve transkripsiyon (134-273) Rumelian Hurufat Register numbered 1223 in Directorate General of Foundations Archive analysis and transcription (134-273) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
693144 SİBEL ÖKMEN 2021 16-18. yüzyıllarda Van Gölü'ndeki askerî ve sivil faaliyetler 16-18. centuries military and civil activities in Lake Van Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
693050 ZEHRA TAŞCAN 2021 173 numaralı Ankara Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1198/M. 1783-1784) Transcription and evaluation of the numbered 173 Ankara Religion Record (H. 1198/M. 1783-1784) İngilizce Yüksek Lisans Tarih = History Detay
657162 AYŞEGÜL DEMİR 2021 Yaşlı bireylerin afetler karşısındaki konumunun sosyal hizmet açısından değerlendirilmesi: COVID-19 ve Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi örneği Evaluation of the location of elderly individuals against disasters in terms of social work: the case of COVID-19 and Hacı Muammer Koca Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyal Hizmetler = Social Services ; Sosyoloji = Sociology Detay
694057 ELİF ŞENGÜL 2021 Bitlis ilindeki Nannospalax xanthodon (Nordmann, 1840) türünün biyoekolojisi (Mammalia: Rodentia) Bioecology of Nannospalax xanthodon (Nordmann, 1840) in Bitlis province (Mammalia: Rodentia) Türkçe Yüksek Lisans Zooloji = Zoology Detay
693114 TUBA GÜNDÜZ 2021 Batman ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının afet bilinci konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of Batman province 112 Emergency Healthcare Employees on disaster awareness Türkçe Yüksek Lisans İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
689973 ABDULKADIR GÜNGÖR 2021 Kampüs enerji yönetimi ve uygulamaları Campus energy management and applications Türkçe Yüksek Lisans Enerji = Energy Detay
689963 ABDULLAH AKTAŞ 2021 Sabit ve güneş takipli fotovoltaik sistemlerin performans analizi Performance analysis of constant and solar tracking photovoltaic systems Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
724363 AYSUN KURTKAN 2021 Bitlis ili itfaiye çalışanlarının afet bilgi düzeyi ve afetlere hazırlık durumunun araştırılması Investigation of the disaster information level and disaster preparedness of the fire department employees of Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Kazalar = Accidents ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
691245 ENES BAYRAKTAR 2021 Enerji sistemlerinde gerilim kararlılığının artırılmasında FACTS cihazların uygulaması Application of FACTS devices in improving voltage stability in energy systems Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
691197 MİKAİL ÇAKICI 2021 Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Kars, Muş, Sivas ve Van illerinin Aleiodes wesmael, 1838 (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar Taxonomic research on the fauna of Aleiodes wesmael, 1838 (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae) of Ardahan, Bingol, Bitlis, Erzurum, Kars, Mus, Sivas and Van provinces Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
656629 HÜSEYİN KARA 2021 Taş mastik asfalt ve beton yol kaplama inşasında bor atıklarının kullanılabilirliği Usability of boron wastesin Stone mastic asphalt and concrete pavement construction Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
690602 VEYSİ CENGİZ 2021 Dual uzayda bazı özel eğriler üzerine On some special curves in dual space Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
693049 İSMAİL BAYRAM 2021 Van/Gevaş çevresi Ermeni olayları (1895-1918) Armenian events around Van/Gevaş (1895-1918) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
691111 RAHMETULLAH AKARSLAN 2021 Düşük maliyetli ve yüksek güç yoğunluklu DA-DA dönüştürücünün tasarım analiz ve uygulaması Design analysis and application of low cost and high power density DA-DA converter Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
690392 MEHMET EMİN GÜNEŞ 2021 Muş ili merkez ilçesi ve köylerinde etnobotanik araştırmalar Ethnobotanic research in Muş province and central districtsand villages Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
717287 YUNUS CAN 2021 Covid-19 pandemisi döneminde geliştirilen kamu politikaları: Karşılaştırmalı bir inceleme Public policies developed during the covid-19 pandemic: A comparative review Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
669592 NURİ ENGİN 2021 Osmanlı Döneminde Erzurum Polis Mektebi (1911-1917) Erzurum Police School of the Ottoman Period (1911-1917) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
679620 AYŞE NİLÜFER GÜLDAMLA 2021 İnsan gıda kaynağı olarak çekirge tüketimine yönelik toplum algısı Public perception of grasshopper consumption as a food source Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
693186 ELİF TOGAY 2021 Diyaliz hastalarında yaşam kalitesinin incelenmesi Examination of quality of life in dialysis patients Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Nefroloji = Nephrology Detay
693051 RAHMETULLAH YEŞİLÇAY 2021 XIX. yüzyılın ilk yarısında Dürziler Durzies in the first half of the XIX. century Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
693403 İLHAN ÇELİKER 2021 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin meclis çalışmalarındaki rolü ve etkinliği (1961–1965) Role and effectiveness of Republican Peasants Nation Party on the parliamentary tasks (1961-1965) Türkçe Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History Detay
691034 MUSTAFA SEVİNÇ 2021 Modifiye çatıya göre regle yüzeylerin karakterizasyonları The characterizations of ruled surfaces due to modified frame Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
617066 SEDAT KOCAMAN 2020 Veronica L. (Plantaginaceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of the some taxa belonging to Veronica L. (Plantaginaceae) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
654493 DEMET BAL 2020 Bal kabağı kabuğundan sülfürik asitle (H₂SO₄) hazırlanmış biyokömür ile metilen mavisinin sulu çözeltilerden giderimi Removal of methylene blue from aqueous solutions with biochar prepared from pumpkin peel with sulfuric acid (H₂SO₄) Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
651722 ŞERMİN ÖZEN 2020 Demokrat Parti döneminde yaşanan toplumsal olayların gençliğe yansımaları (1957-1960) The reflections of social events on youth in the Demokratic Party period (1957-1960) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
648095 NECLA EKİNCİ 2020 Sulu çözeltilerde bulunan boyar maddelerin genleştirilmiş perlit ile adsorpsiyon izoterm ve kinetiklerinin araştırılması Examination of adsorption isotherms and kinetics of dyes in aqueous solutions with expanded perlite Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
648107 FEYZİ TARTIK 2020 4-boyutlu Öklid uzayında helisler ve karakterizasyonları Helices and characterizations in 4-dimensional Euclidean space Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
646797 ERDEN OZAN KARACA 2020 Bitlis pomzası ile üretilen farklı çatlak derinliklerine sahip kirişlerin güçlendirilmesi The strengthening of the beams having different crack depths produced with Bitlis pumice Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
638322 MEHMET BURUKANLI 2020 Copula fonksiyonlarını kullanarak bilgisayar ağlarında saldırı tespiti Intrusion detection using copula functions in computer networks Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control Detay
649732 EMİNE ÇAĞDAŞ 2020 Afetlerde karekod sistemi ile risk gruplarına erken müdahale Early intervention to risk groups with the code system in disasters Türkçe Yüksek Lisans Hemşirelik = Nursing ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
647005 BERFİN RAMAZANOĞLU 2020 Yalıtım şaplarında Bitlis yöresi pomza taşının perlit ile birlikte kullanımının incelenmesi The investigation of the usage of Bitlis region pumice stone together with perlite in insulation screeds Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
646204 KEREM ORUK 2020 Kentsel afet yönetim planının hazırlanması 'Bitlis örneği' Preparation of disaster management plan 'example of Bitlis' Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning Detay
632475 TUĞBA ULUÇAY 2020 32s çekirdeğinin farklı hedef çekirdeklerle elastik saçılma tesir kesitlerinin incelenmesi Investigation of elastic scattering cross sections with different target nuclei of 32s nucleus Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
646882 ŞEYDA GÜNGÖR 2020 İron sazlığında (Bitlis) yetişen karaburun balığının -Chondrostoma regium (Heckel, 1843)- besin kompozisyonu ve ağır metal birikimlerinin incelenmesi Investigation of nutrient composition and heavy metalaccumulations of brond-snout -Chondrostoma regium (Heckel, 1843)- grown in the iron reed (Bitlis) Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
653730 HALİL AKHAN 2020 Bitlis'te siyasi parti faaliyetleri (1920-1950) Political party activities in Bitlis (1920-1950) Türkçe Yüksek Lisans Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution Detay
646796 HAZAL BURCU SARAÇ KÜREM 2020 Radyoterapide kullanılan cerrobend bloklara alternatif olarak geliştirilen koruyucu blokların gama ışını geçirgenliklerinin deneysel sonuçlarıyla simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması The comparision of gamma-rays transmissions between measurement and simulation obtained wi̇th the protective blocks developed as an alternative to the cerrobend blocks used in radiotherapy Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine Detay
660091 SUAT AYAKAN 2020 Epigrafik ve tasvirli bulgularda Yeni Assur Krallığı savaş ganimetleri The Neo Assyrian King's war boots in epigraphic and illustrated findings Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
628980 SELMAN YILDIRIM 2020 Afet yönteminde arama kurtarma ekiplerinin rolü: Adana AFAD örneği The role of search and rescue teams in disaster method:case of Adana AFAD Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
620392 MAKBULE TANSU BAYDAŞ 2020 Mikro malzemeli beton tasarımı ve özelliklerinin araştırılması The design of concrete including micro materials and the investigation of properties Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
646259 MEHMET ERKAN ARSLAN 2020 Birinci Mecliste Ağnam (Hayvan) Vergisi müzakerelerinin sosyo-ekonomik mahiyeti ve muhtevası (1920-1923) The socio-economic concept and content of Ovine Breeding Tax discussions in the First Assembly (1920-1923) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
637974 İSMAİL ORUK 2020 Lignoselülozik atıkların Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél.'in kültüründe değerlendirilmesi Evaluation of lignocellulosic wastes for the cultivation of Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél. Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology Detay
648148 FATMA ALTUN 2020 Alt matrisleri üçgensel olan blok matrislerin faktörizasyonları ve determinantlarının hesaplanması üzerine On factorization and calculation of determinant of block matrices whose submatrices are triangular Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
632478 SELİN DUMAN 2020 Türkiyenin bazı bölgelerinden toplanan euphorinae (Hymenoptera, braconidae) örnekleri üzerine taksonomik araştırmalar Taxonomic researches on the euphorinae (Hymenoptera, braconidae) collected some regions of Turkey Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
646780 ZEYNEP SEVİNÇ 2020 Bazı pozitif lineer operatörlerin q- genelleştirmelerinin yaklaşım özellikleri The approximation of properties of q-generalizations of some linear positive operators Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
617102 HASAN IŞIK 2020 Çeşitli yetiştirme ortamlarının mikro filizlerin şiga toksin üreten escherichia coli (Stec) ve jenerik escherichia coli kontaminasyonu için değerlendirilmesi Evaluation of various growing media for shiga toxin-producing escherichia coli (Stec) and generic escherichia colicontamination of microgreens Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
620389 ÇETİN KUŞÇU 2020 Küresel mekanizmalarda dizisel ve modüler slerp interpolasyonları Sequential and modülar slerp interpolations in spherical mechanisms Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
638328 CENGİZ ALMAZ 2020 Kampüs ağlarında istenmeyen DHCP sunucularının YTA ile tespit edilmesi Determining unwanted DHCP server on the campus networks withthe SDN Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control Detay
620377 BURCU AKIN 2020 Toz altı kaynak yöntemiyle çelik yüzeyine alaşımlandırılan karbür tabakaların mikro yapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi The investigation of wear and microstructure properties of carbi̇de layers alloyed on steel surface submerged welding method Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
639200 NEVZAT AYAZ 2020 Mardin ilinde yenen yabani bitkiler Wild plants in Mardin cty Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
646786 EBRU TANBOĞA KORKMAZ 2020 Bakır ağırlıklı Pt, Pd alaşımlarında polyhedron türü topaksı yapıların kristalleşme mekanizmasına etkisinin moleküler dinamik yöntemle incelenmesi The investigation of the effect on crystallization mechanism of the polyhedron type cluster structures in copper-based platinum-palladium alloys with molecular dynamics method Türkçe Doktora Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
651834 YUNUS URFAN 2020 Gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi Tatvan Van gölü feribot müdürlüğü örnek uygulaması Management of ship wasted Tatvan Van lake ferry directorate case Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
646914 MEHMET BUĞRA AŞIK 2020 Menger-kümesi ve ilgili uzayların topolojik özellikleri Topological properties of set-Menger and related spaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
620380 VOLKAN AKGÖL 2020 Uzun süreli yatan hastalarda oluşan basınç yaralarını önlemek için elektronik hasta yatak sistemi tasarımı Electronic patient bed system design to prevent long-term pati̇entrelated pressure ulcers Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
632700 NERİMAN ÖZDAĞ 2020 Ranunculus L. (Ranunculaceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of the some taxa belonging to genus the Ranunculus L. (Ranunculaceae) Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
646799 İSHAK GÜRGAR 2020 3-boyutlu Galile uzayında sabit sırt uzaklıklı eğriler ve bu eğrilerin Smarandache eğrileri Curves at a constant distance from the edge of regression and Smarandache curves of these curves in 3-dimensional Galile space Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
649705 GÜLER YEŞİLFİDAN 2020 Dideban Gazetesi'nde Bitlis (1957-1961) Bitlis in Dideban newspaper (1957-1961) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
625863 SÜMEYRA KAYA ARMAN 2020 Beton yol kaplamasında perlit ve mermerin kullanılabilirliğinin araştırılması Investigation of the usability of perlite and marble in concrete road pavement Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
646784 ALİ ELHUVEYDİ 2020 Enerji verimliliği bakımından Bitlis Eren Üniversitesi kampüs binalarının enerji etüdü In terms of energy efficiency energy audit for campus buildings of Bitlis Eren University Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
615131 ÖMER BULUT 2020 Bitlis merkez Muştakbaba mahallesi kaya düşme potansiyelinin incelenmesi ve çözüm önerileri Investigation of rock fall potential of Bitlis Muştakbaba district and solution suggestions Türkçe Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
646798 DİDEM GÜNGÜR 2020 NaI(tl) dedektörünün GATE simulasyon programıyla dedektör ozelliklerinin belirlenmesi Determination of the dedector properties of the NaI(Tl detector with the GATE simulation program Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
632415 MEHMET ILIK 2020 Tatvan Limanı'nın yeşil liman kriterleri açısından değerlendirilmesi Evaluation of Tatvan Port in terms of green port criteria Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
623662 EMRULLAH URGAN 2020 Bitlis ili ve çevresindeki kaynak sularının bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerinin araştırılması Investigation of some microbiological and physicochemical characteristics of spring waters in Bitlis and nearby Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
653729 FAYSAL YALÇIN 2020 Bitlis'in iktisadi ve kültürel durumu (1920-1950) Economic and cultural status of Bitlis (1920-1950) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution Detay
624085 DİLBER BASKAK 2020 Afetlerde acil yardım planlaması Emergency aid planning in disasters Türkçe Yüksek Lisans İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
626011 RUKİYE DEVECİ ÇOLAK 2020 Bingöl, Bitlis, Muş ve Van illeri Cheloninae (Hymenoptera, Braconidae) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar Taxonomic investigations on the cheloninae (Hymenoptera, Braconidae) fauna of Bingöl, Bitlis, Muş and Van Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Zooloji = Zoology Detay
648176 YÜKSEL DEMİR 2020 Yol aydınlatmasında kullanılan lambaların karşılaştırmalı analizi Comparative analysis of lamps used in road lighting Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
618990 SELENBÜKE MEVCE KILINÇ 2020 Bitlis ilinden kaynaklanan ambalaj atığı miktarının belirlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi Determination of the amount of packaging waste originated from Bitlis province and determination of the alternative methods to give to the economy Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
655538 ZEYNEP ÖNAL 2020 2783 numaralı Kars Merkez Kazası Müslim Nüfus Defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi Transcryption and analysis of numbered 2782 Muslim Population Registers of Central Kaza of Kars Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
623663 AYŞENUR GÜVEN 2020 Bitlis ilinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan bazı pestisitlerin toprak nematodları ve mikroorganizmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması Investigation of the effects of some pesticides used in agricultural activities in Bitlis on soil nematodes and microorganisms Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
620376 RIFAT DİKEN 2020 Mag yöntemi kullanılarak özlü elektrot ile çelik yüzeyine alaşımlandırılan tabakaların mikro yapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi The investigation of wear and microstructure properties of layers alloyed on steel surface by using mag process Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
616818 YUSUF YILMAZ 2020 Tall yağından etil alkol yardımı ile biyodizel üretimi ve tarım amaçlı su motorunda kullanılması Production of biodiesel from tall oil with the help of ethyl alcohol and usage in agriculturalwater engine Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
634751 HACER AÇAR 2020 Sinerjist etki gösteren salep glukomannan-ksantan gam jellerinin tekstürel ve reolojik açıdan incelenmesi Textural and rheological observation of the synergistically interacted salep glucomannan- xanthan gum gels Türkçe Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği = Food Engineering Detay
633461 SERAP LALE IŞIK 2020 Diyarbakır Müzesi'nden bir grup metal kandil A group of metal lamps from Diyarbakır Museum Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
648422 AYSEL GÜNEŞ 2020 2782 numaralı Kars vilayeti Kağızman Sancağı Kağızman kasabası ve Geçvan kazası Müslim Nüfus Defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi Transcryption and analysis of numbered 2782 Muslim Population Registers of Kars village Kagizman sanjak Kagizman town and kaza of Geçvan Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
634750 ADEM GÖKHAN BAYKAL 2020 Fotovoltaik sistem - rüzgar türbini hibrit enerji üretim sistemlerinde çıkış geriliminin optimizasyonu Output voltage optimization in photovoltaic system - wind turbine hybrid power generation systems Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
596914 KÜBRA ADAR 2019 2007 deprem yönetmeliği'nin 2018 deprem yönetmeliği ile karşılaştırılması ve deprem yükü hesabındaki farklar Comparison of 2007 earthquake regulation with 2018 earthquake regulation and differences in earthquake load account Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
587363 FATİH MEHMET CANPOLAT 2019 Genelleştirilmiş N-den K-çıkışlı F sistemlerin güvenilirlik analizi Reliability analysis of generalized K-out-of-N F systems Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
603992 EZGİ PİRO 2019 Biyogaz üretiminde kullanılan buğday samanının NaOH yerine Van gölü suyu ile ön muamelesinin değerlendirilmesi Evaluation of pre-treatment of wheat straw used in biogas production with Van lake water in line of NaOH Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
616807 ÖMER GÜNTAŞ 2019 Bitlis Eren Üniversitesi kampüs alanında rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesi ve simülasyonu Determination of wind energy potential of wind power plant simulation in the Bitlis Eren University campus area Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
583043 BİLGE EROL 2019 Pareto II dağılımının sıra istatistiklerinin şartlı beklenen değerleri The conditional expected values of order statistics of Pareto II distribution Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
596900 CANAN AKBALIK 2019 Bitlis yöresinde yetişen Plantago lanceolatabitkisinin antioksidan ve antimikrobial özelliklerinin araştırılması The investigation of antimicrobial and antioxidant properties ofPlantago lanceolata plant in Bitlis region Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry Detay
613646 VEYSİ DEMİR 2019 Arkeomanyetik veriler için türev tabanlı algoritmalar ve uygulamaları Derivative based algorithms and their applications for archaeomagnetic data Türkçe Yüksek Lisans Arkeometri = Archaeometry Detay
599546 ZEKİ İLCİHAN 2019 Koordinat tabanlı güneş takip sistemi tasarımı Coordinate based solar tracking system design Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
575470 ASLIHAN DEMİR 2019 Geometrik dağılımındaki sıra istatistiklerin örnek minimumunun momentleri üzerine On the moments of sample minimum of order statistics from geometric distribution Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
644662 GÖKHAN TURAN 2019 Bazı limit ve süreklilik çeşitleri üzerine On some limit and continuity types Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
613651 ELİF ÇELİK 2019 Bitlis ili hava kirliliğinin toprak kirliliğine etkileri The effects of Bitlis province air pollution on soil pollution Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
595497 BERFİN KAYA 2019 Çelik yapılar için farklı değişkenlerin farklı analiz yöntemleri kullanılarak incelenmesi Investigation of different variables for steel structures using different analysis methods Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
600638 FATMA YÜCEL 2019 Bitlis ili Nemrut kalderası tabiat anıtındaki boz ayı (Ursus arctos) nın besin analizi Diet analysis of the brown bear (Ursus arctos) in Nemrut kaldera natural monument in Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Zooloji = Zoology Detay
600466 EMRAH YÜREKLİ 2019 Bitlis ili devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerin afet hazırlığı ve hazırlık algısının incelenmesi Analysis of disaster preparation and preparation perception of nurses working in state hospitals in Bitlis province Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health ; Hemşirelik = Nursing ; Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
596896 SUAT AVCİL 2019 Tünel aydınlatılması ve aydınlatmanın karşılaştırmalı analizi Tunnel lighting and comparative analysis of lighting Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
613669 MEHMET FATİH GÜLER 2019 MyRIO kontrol kartı ile uzaktan erişimli sera otomasyonu uygulaması Remote access greenhouse automation application with MyRIO control card Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
623004 KİBAR İLİŞ 2019 II. Meşrutiyet döneminde Bitlis hapishaneleri Bitlis prison during the Second Constitutional Monarchy period Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History Detay
601758 TÜLAY SARI 2019 Bazı mono shıff bazı moleküllerin çözücü-çözünen etkileşimlerinin ve dipol momentlerinin belirlenmesi Determination of solvent-solute interactions and dipole moments of some mono schiff base molecules Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
612025 DERMAN VARHAN 2019 Tarihi mekanlarda LED aydınlatması ve uygulamaları LED lighting in historical spaces and applications Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
606693 SERAP AKDENİZ 2019 Türkiye'de yayılış gösteren Asperula L., Galium L. ( Rubiaceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of the some taxa belonging to genus Asperula L., Galium L. (Rubiaceae) distributed in Turkey Türkçe Yüksek Lisans Botanik = Botany Detay
606763 MUSTAFA CAN SALMAN 2019 Bitlis yöresi pomza taşı ile üretilen kendiliğinden yerleşen hafif betonlarda beton-donatı bağ dayanımının araştırılması The investigation of concrete-reinforcement bar bond strength of self-compacting lightweight concretes produced with Bitlis region pumice aggregate Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
596906 ALİ EMRE ULU 2019 Labirent kretli şaft tipi dolusavakların sayısal analizi Numerical analysis of labyrinth crested shaft spillway Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
553097 FERDİ SÖNMEZ 2019 73 numaralı Mühimme Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (434-590)(Cilt I) Transcription and evaluation of Muhimme Register number 73 (434-590) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
593197 YASEMİN TEKİN KOCABAY 2019 Alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin sıvı kromatografik yöntem ile tayini Determination of ionization constants of some drugs used in the treatment of allergic rhinits by liquid chromatography Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
613668 YUNUS YİĞİT 2019 Tek fazlı elektrik şebekelerindeki güç parametrelerinin izlenmesi, analizi ve kontrolü Monitoring, analysis and control of power parameters in single-phase electrical networks Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
552794 CEBRAİL YEŞİLÇAY 2019 Geç Dönemde Babil Şehri ve bayındırlık faaliyetleri The city of Babylon in the late period and public works Türkçe Yüksek Lisans Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri = Ancient Linguistics and Cultures ; Sanat Tarihi = Art History ; Tarih = History Detay
616945 ŞEYMA OK DURHAN 2019 Bitlis ili biyojeokimyasal anomalilerinin incelenmesi Investigation of biogeochemical anomalies of Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
583059 SELAMİ YİĞİT 2019 Farklı bitki türleri kullanılarak evsel atık suların arıtımında örnek bir yapay sulakalan uygulaması An example artificial wetland application in the treatment of domestic wastewater using different plant species Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
575090 FATMA NUR SAĞLAM 2019 Daraltılmış vieta matrisinin determinantının hesaplanması Calculating the determinant of reduced vieta matrix Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
575076 SONGÜL ÇAKAR 2019 Üç boyutlu minkowski uzayında açılabilir olmayan regle yüzeylerin striksiyon çizgileri üzerine On lines of striction of non-developable ruled surfaces in three dimensional minkowski space Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
596898 NUR CEREN DİZDAROĞLU 2019 Nemrut krater gölü'nün sediment ve bazı sucul bitki örneklerinin ağır metal konsantrasyonlarının incelenmesi Investigation of heavy metal concentrations in the water, sediment and aquatic plant samples of Nemrut crater lake. Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
604001 HACER DÖNMEZ 2019 Lucas sayıları yardımıyla tanımlanan α. dereceden istatistiksel yakınsaklık Statistical convergence of order α defined by Lucas numbers Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
596897 MUHAMMED EREN 2019 Betonarme binalarda çerçeve süreksizliğinin yapısal davranışa etkileri The effects of frame discontinuity on structural behavior in reinforced concerte buildings Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
582761 ORHAN ARSLAN 2019 Cevdet Kudret Solok'un öykü ve romanlarında yoksulluk ve İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri Poverty and the effects of the Second World War in the story and novels of Cevdet Kudret Solok Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
575095 SEMRA KONCA 2019 Lojistik regresyon yöntemi ile sağlık hizmetlerine ilişkin hasta memnuniyeti: Bitlis ili örneği Patient satisfaction in health care services by logistic regression method: Bitlis province example Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
641572 YÜCEL AYDIN 2019 Seçme prensiplerinin zayıf formları Weaker forms of selection principles Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
596901 ÖZLEM AYDIN 2019 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevli sağlık personellerinin afetlerde ilk yardım uygulamalarının bilgi düzeylerinin ölçülmesi: Bitlis örneği Measurement of the kowledge levels of the first aid applications at disasters of the medical personnel in 112 emergency health services stations: The case of Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
546224 MEHMET MUSTAFA ALAR 2019 Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın ornitofaunası Ornithofauna of Artvin Borçka Karagol Nature Park Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
586632 MUSTAFA SAĞI 2019 Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere yönelik politikaların sosyal hizmetler açısından değerlendirilmesi Evaluation of social services policy for Syrian under the temporary protection in Turkey Türkçe Yüksek Lisans Sosyal Hizmetler = Social Services ; Sosyoloji = Sociology Detay
546220 İLKER KAYA 2019 Roma Dönemi'nde Kilikya kentlerinin çevresel faktörler açısından coğrafi bilgi sistemi (CBS) destekli analizi Analysis using geographic information system (GIS) of Cilicia settlement in terms of environmental factors in Roman Period Türkçe Yüksek Lisans Arkeometri = Archaeometry Detay
583455 SEDAT AYAZ 2019 Harmonik ve harmonik 1 tipli eğrilerin N-bishop çatısına göre diferansiyel denklem karakterizasyonları Differential equations characterizations of the harmonic and harmonic 1-type curves according to N-bishop frame Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
545171 HALİL ÇETİN 2019 Türkiye'de geri dönüşümü yapılan evsel katı atıkların çevresel, toplumsal ve ekonomik faydalarının incelenmesi: Eskişehir örneği Investigation of environmental, social and economic benefits of recycled domestic solid waste in Turkey: The case study of Eskisehir Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
596895 ELVAN DEMİRTOSUN 2019 Kablosuz algılayıcı ağlarda dağıtık mimarili veri kayıt sistemi ve uygulaması Distributed architecture data recording system and its application in wireless sensor networks Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
575023 SAFET KANBAY 2019 Neonikotinoid (imidacloprid ve clothianidin) grubu pestisitlerin Saccharomyces cerevisiae kültür ortamlarında bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri The effects of neonicotinoids (imidacloprid and clothianidin) group of pesticides on some biochemical parameters in Saccharomyces cerevisiae cultural environments Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
586554 ALİ YILDIRIM 2019 Bazı schiff bazlarının sentezi karakterizasyonu ve sensör özelliklerinin incelenmesi ve teorik hesaplamalar Synthesis characterization of some schiff bases and investigation of sensor properties and theoretical calculations İngilizce Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
646912 NURAN ALAR 2019 Yıldız ve kuvvetli yıldız seçme prensipleri Star and strongly star selection principles Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
545989 AHMET UĞUR 2019 Türkiye'nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis Örneği The comparative analysis via social perception of Turkey's provision policy for catastrophies : example of Van- Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration Detay
575094 ELÇİN ECEM SEZGİN 2019 Finansal bağımlılık analizi: Vine ve CD Vine Copula yaklaşımları Financial Dependence Analysis: Vine and CD Vine Copula Approaches Türkçe Yüksek Lisans Ekonometri = Econometrics ; Maliye = Finance ; İstatistik = Statistics Detay
620378 ŞERİFE GÜNAL 2019 Çift diziler için m_λ-istatistiksel yakınsaklık M_λ- statistical convergence of double sequences Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
564739 SİBEL DEMİRKOL 2019 Ünlü şarkiyatçı V.V. Barthold'un çalışmalarının Türk tarihindeki yeri ve önemi The role and importance of V.V. Barthold's studies in Turkish history Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
536584 MELİK BAKIRHAN 2019 Pomza ve perlit kullanılarak üretilen kompozit hafif beton tasarımı ve özelliklerinin incelenmesi The design and examining properties of lightweight composite lightweight concrete that produced with pumice and perlite Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
606130 CAHİDE İLTER 2019 275 numaralı Diyarbakır Şeriyye sicilinin (1-128) trankripsiyonu ve değerlendirmesi (H 1320-1322/M 1902-1905) Trankription and evaluation of Diyarbakır Shariyye registry No. 275 (1-128) (H 1320-1322 / M 1902-1905) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
577531 RIDVAN YİĞİT 2019 Yeni arkeolojik araştırmalar ve jeofizik incelemeler ışığında Adilcevaz Kef Kalesi Adilcevaz Kef Castle in the light of new archaeological research and geophysical investigations Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
607003 AZEB ÖZCAN 2019 Model jet türbin disk tasarımı ve modellemesi Model jet turbine disc design and modelling Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering Detay
586608 DİLAN KAHRAMAN 2019 Hızlı tarama yöntemlerinde kullanılan parametrelerin yapı deprem performansı ile karşılaştırılması Comparasion of the rapid screening parameters to seismic performance of buildings Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
607813 ŞEMSİ ÖZLEM DUMAN 2019 Alemdar gazetesine göre 1919 yılı siyasi olayları Political events of 1919 according to Alemdar Newspaper Türkçe Yüksek Lisans Gazetecilik = Journalism ; Tarih = History Detay
582644 BİLGEN TEKBEN 2019 Ferit Edgü'nün öykülerinin psikanalitik açıdan incelenmesi The examination of Ferit Edgü's stories pyschoanalyti̇cally Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
567671 ÖMER FARUK KOÇİ 2019 Siirt vilayetinde sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetler (1931-1956) Siirt provience, social, political and cutural acti̇vi̇ti̇es (1931 – 1956) Türkçe Yüksek Lisans Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History Detay
545391 TUĞBA YILDIRIM 2019 KBRN ekiplerinin olay müdahale yöntemlerinin incelenmesi: Adana AFAD örneği Investigation of the event intervention methods of CBRN teams: Adana AFAD case study Türkçe Yüksek Lisans İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid Detay
606033 SONGÜL YETİŞİR 2019 Yukarı Dicle havzasında Yeni Assur Dönemi ölü gömme geleneği Burial tradition in the upper dicle basin in Neo Assurian Period Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
518757 MEHMET ASLAN 2018 Mastik asfalt üretiminde pomza, perlit ve ahlat taşı agregasının kullanılabilirliği Usability of pumice, perlite and ahlat stone aggregate in mastic asphalt production Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
516380 GAMZE BAYRİ 2018 Zeminlerin Basit Üyeli Fonksiyonlar ve Bulanık Kurallar Üretim Tekniği (SMRGT) ile Sınıflandırılması Classification of Soils by Simple Fuzzy Functions and Fuzzy Rules Production Technique (SMRGT) Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
540494 DİLAN DEMİR AKTAŞ 2018 Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenen anahtarlamalı relüktans motorun performans analizi Performance analysis of switched reluctance motor fed by renewable energy sources Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
511996 DİLARA DENİZ AVŞAR 2018 Havuz suyunda klorlama sonucu oluşan dezenfeksiyon yan ürünlerinin izlenmesi ve halk sağlığına etkilerinin araştırılması Bitlis İsmail Eren Kapalı Yüzme Havuzu örneği Monitoring the occurence of disinfection by-products due to the chlorination of swimming pool water and evaluation of their impact on public health Bitlis İsmail Eren Swimming Pool case study Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
505700 MUHAMMED ALİ SİĞA 2018 470 Numaralı M. (1877-1878), H. (1294-1295) Ahi Çelebi Mahkemesi Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi Transcription and evoluation of Ahi Çelebi court the Court Record Number 470 Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
511997 ADİLE KILIÇ 2018 Muş il merkezi içme suyu şebekesinde dezenfeksiyon yan ürünlerinin mevsimsel değişimlerinin izlenmesi ve halk sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi Monitoring the seasonal changes of disinfection by-products at the Mus provincial center drinking water network and evaluation of their impact on public health Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
505771 ÖMER BAYRAMOĞLU 2018 73 Numaralı Mühimme Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (277-433) Transciription and evolution of Number 73 Mühimme Registers (277-433) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
527937 MAŞALLAH KIZILTAŞ 2018 Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi (tenkitli metin-bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) The masnavi of Gül ü Hüsrev of Tutmaci (critical text-concordance and functional glossary) Türkçe Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
496202 MUHAMMED KANARYA 2018 Nb ve I çekirdeklerinin fotonükleer reaksiyon sonucu elde edilen ürün çekirdeklerinin enerji seviyelerinin deneysel olarak belirlenmesi Experimental determination of the energy levels of product nuclei obtained by photonuclear reaction of Nb and I nuclei Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
492210 FERİT YÜCEBAŞ 2018 Cumhuriyet Döneminde Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-Mardin-Urfa)'ya yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950) Public exclusions and investments in the Southeastern Anatolia (Gaziantep-Mardin-Urfa) in the Republic Period (1923-1950) Türkçe Doktora Tarih = History Detay
518742 BARIŞ ANTEP 2018 Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların yapısal analizi Structural analysis of historical structures in Ahlat district Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
542749 DİLAN ŞEKER 2018 Çift indisli fonksiyon dizilerinin α. dereceden istatistiksel yakınsaklık çeşitlerinin incelenmesi The investigation of statistical convergence types of order α. for double function sequences Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
505698 HÜLYA ARAT 2018 199 numaralı (H. 1322-1324/m.1904-1906) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer'îyye Sicili 'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi Transcription and evoluation of Mahmud Pasha law the court Sharia Record number 199 Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
516381 REZZAN EKİNCİ 2018 Bitlis ve yakın çevresinin afet risk analizi Disaster risk analysis of Bitlis and its vicinity Türkçe Yüksek Lisans Jeofizik Mühendisliği = Geophysics Engineering Detay
516586 CESUR KAPLAN 2018 Ilısu Barajı dolusavak havalandırıcısının performans değerlendirmesi Performance evaluation of the Ilısu Dam spillway aerator Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
539941 FUNDA TURHAN AYKANAT 2018 Prangos pabularia bitkisinin antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi Detecting of antioxidant and antimicrobial specifications of prangos pabulari̇a Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
516357 HALİME SELEN 2018 Sosyal afetlerin beslenme açısından çocukların fiziksel gelişimi üzerine etkileri; Bitlis ili örneği The effects of social disasters on childrens physical development in associated with nutrition; Bitlis province sample Türkçe Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics Detay
511837 DAVUT ARI 2018 Kablosuz algılayıcı ağlar için yeni bir röle mekanizması tasarımı ve benzetiminin yapılması Design and simulation of a new relay mechanism for wireless sensor networks Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control Detay
543915 BİRGÜL ILIKHAN 2018 Pestisit uygulanmış vermikompostlarda Eisenia foetida'nın bazı biyolojik parametreleri Some biological parameters of Eisenia foetida grown in pesticide treated vermicomposts Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
518784 AYHAN YILDIZ 2018 Öklid ve Minkowski 3-uzayında N-Bishop çatısına göre slant helislerin bazı karakterizasyonları Some characterizations of the slant helices according to N-Bishop frame in the Euclidean and Minkowski 3-spaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
496201 TAYFUR AKBAŞ 2018 Lucas sayıları yardımıyla tanımlanan bazı fark dizi uzaylarının topolojik ve geometrik özellikleri Topological and geometrical properties of some difference sequence spaces defined by lucas numbers Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
518761 MİHRAÇ GEZER 2018 Muş Bulanık Mollakent göleti zemin özellikleri geoteknik analizi Geotechnic analysis of soil characterisations in Muş Bulanik Mollakent dam Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
528278 FERİT GENCER 2018 Bitlis ili yarasa faunası (Mammalia: Chiroptera) Bats fauna of Bitlis Province (Mammalia: Chiroptera) Türkçe Yüksek Lisans Zooloji = Zoology Detay
488380 ZERRİN BAYGELDİ 2018 Türkiye'de yayılış gösteren Alyssum L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri Pollen morphology of the some taxa belonging to genus the Alyssum L. distributed in Turkey Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
516502 ERKAN YÜKSEL 2018 Perlit ve pomzadan üretilen filtrelerin is partikülleri üzerine etkisinin deneysel araştırılması Experimental study on the effects of perlit and pomzane produced filters on is-particulars Türkçe Yüksek Lisans Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering ; Teknik Eğitim = Technical Education Detay
516999 MUNİP GEYLANİ 2018 Kablosuz algılayıcı ağlarda melez çoğullama yöntemleri kullanılarak zaman bağımsız yeni bir iletim tekniğinin geliştirilmesi Improving a new time-independent transmission technique using hybrid multiplexing methods in wireless sensor networks Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
518978 SERKAN HAYTA 2018 4-kumarinil 4-metilbenzoat'ın sentezi, deneysel, teorik karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri Synthesis, experimental, theoretical characteristics and biological activities of 4-coumarin 4-methylbenzoate Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
535503 MEHMET ARISOY 2018 Gürün (Sivas) ilçesi Braconidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar Taxonomic researches on the braconidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea) fauna in gürün (Sivas) district Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
523833 NURFEŞAN AVCİL 2018 Bitlis katı atık tesisi çevresindeki bazı hiperakümülatör bitkilerin ağır metal içeriklerinin belirlenmesi Determination of heavy metal contents of some hyperakumulator plants around bitlis solid waste landfill Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
535498 MAHMUT BARIŞ ASUBAY 2018 SCADA sistemlerinin tanıtımı ve kullanılan haberleşme protokolleri Introduction to scada systems and communication protocols used Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
488381 ÜMİT KORKUTATA 2018 Katı atık sızıntı sularından genleştirilmiş perlitle bazı ağır metallerin giderimi Removal of some heavy metals in solid waste leachate waters with expanded perlite Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
496203 CANAN MERİÇ 2018 N-kesirli hesap yöntemi N-fractional calculus method Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
496204 YAŞAR FERHAT DUSAK 2018 Bitlis (Mutki) yöresinde üretilen bazı bal çeşitlerinin biyokimyasal analizi ile candida albicans kültüründe besinsel değerinin saptanması Biochemical analysis of some honey varieties produced in Bitlis (Mutki) and determination of nutritional value in candida albicans culture Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry Detay
518765 MEHMET SAİT ERCEK 2018 Bitlis ve çevresinin deprem bölgelendirme haritasının hazırlanması ve deneysel ivme azalım ilişkisinin kurulması Preparation of earthquake zoning map of Bitlis and its vicinity and constitution of empirical acceleration attenuation relationships Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
518989 YEKDA ERKAN 2018 Ahlat sazlıklarındaki, Phragmites australis (CAV.) trin. ex stend ve Typha angustifolia L. bitkilerinin ve bunları çevreleyen sedimentlerde ağır metal konsantrasyonlarının belirlenmesi Determination of heavy metal concentrations of Phragmites australis (CAV.) trin.ex stend and Typha angustifolia L. plants in the ahlat reeds and surrounding sediments Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
542744 MÜCAHİT SÖNMEZ 2018 Klorlama sonucu oluşan trihalometanların (THM) ve haloasetonitrillerin (HAN) dağıtım şebekesinde mevsimsel dağılımlarının incelenmesi: Muş il merkezi örneği Investigation of the seasonal variation of trihalomethanes (THMs) and haloacetonitrilles (HANs) in distribution network by means of chlorination: Mus city center case study Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
496205 ARİF KEMAL ŞAMAT 2018 Hazar Gölü'nün suyundaki ve gölde konaklayan Van Gölü Martısının (Larus armenicus) tüylerindeki bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi Determination of levels of some heavy metals in water and feathers of Armenian Gull (Larus armenicus) inhabiting Hazar Lake Türkçe Yüksek Lisans Zooloji = Zoology Detay
518684 DERYA BEŞER 2018 İmin grubu içeren siklofosfazen türevlerinin Saccharomyces cerevisiae kültür ortamlarında bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. The effects of cyclophosphazane analogue containing imine group on some biochemical parameters in Saccharomyces cerevisiae cultural environments Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
505955 ÇİMEN KARADUMAN 2018 Ilısu barajı dipsavak performansının sayısal modelle belirlenmesi Determination of Ilisu dam outlet performance by numerical model Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
488382 MİNE DOĞAN 2018 Copula tahmin yöntemleri Copula estimation methods Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
518694 ERGİN GENÇ 2018 Yerel katı Riesz uzaylarında bazı ideal yakınsaklık çeşitleri Some types of i̇deal convergence in locally solid Riesz spaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
519349 BİLCAN TUNÇTAN 2018 Suat Derviş'in hayatı, edebi kişiliği ve romanlarında gotik özellikler (korku edebiyatı) Life of Suat Derviş, literature personality and gothic features (horror literature) in her novels Türkçe Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
526621 ORHAN BEYAZ 2018 Bazı özel yüzeylerin karakterizasyonu Characterization of some special surface Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
505772 MUHAMMED UĞURLU 2018 73 Numaralı Mühimme Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (121-276) Transcription and evaluation of Muhimme Register Number 73 (121-276) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
583433 ERDOĞAN ÖDÜK 2018 Van Gölü Havzası ile Urmiye Gölü Havzası Urartu materyal kültürlerinin merkez-taşra farklılıkları çerçevesinde bir karşılaştırması A comparison of The Urartian material cultures of Lake Van Basin and Lake Urmiye Basin in the frame of core-periphery differences Türkçe Yüksek Lisans Arkeoloji = Archeology Detay
526544 ZAKİR TEKİN 2018 Muş ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin afet hazırlığının genel öz yeterlilik inancı ile ilişkisi The relationship between general self-efficacy beliefs with disaster preparedness of muş province 112 Emergency Health Service personnel Türkçe Yüksek Lisans Halk Sağlığı = Public Health Detay
535501 FATMA AKYÜZ 2018 Ahlat sazlığı (Bitlis) potansiyel kirlilik düzeyinin yerüstü su kalitesi bakımından araştırılması Investigation of the potential pollution level of Ahlat marshes in terms of surface water quality Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
488378 FARUK ŞAHİN 2017 Bingöl, Bitlis, Muş ve Van illeri Agathidinae, Braconinae, Doryctinae, Homolobinae, Macrocentrina, Meteorinae and Opiinae (Hymenoptera, Braconidae) faunası üzerinde araştırmalar Research on the fauna of Agathidinae, Braconinae, Doryctinae, Homolobinae, Macrocentrina, Meteorinae and Opiinae of Bingol, Bitlis, Mus and Van provinces (Hymenoptera, Braconidae) Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
472777 NESRİN BOZHAN 2017 Bazı Schiff bazlarının Saccharomyces cerevisiae kültür ortamlarında bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri The effects of some Schiff bases on some biochemical parameters in Saccharomyces cerevisiae cultural environments Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
472773 SIRAÇ TOPDEMİR 2017 Bitlis ilindeki Lamiaceae familyasına ait bazı taksonların RAPD-PCR tekniği ile filogenetik analizi Phylogenetic analysis of some taxa balonging to lamiaceae family in Bitlis province with RAPD-PCR technique Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
480571 MERVE GÖKÇEN SAYIN 2017 Nötrosofik kümelerin kafesleri üzerine On lattices of neutrosophic sets Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
472780 SERKAN ÇELİK 2017 Bilgisayar destekli geometrik tasarım elemanlarından Bezier eğrileri ve yüzeylerinin Minkowski uzayında incelenmesi Investigation of Bezier curve and surfaces in Minkowski space from computer aided geometric design elements Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
470346 YUNUS KIRAYİT 2017 73 numaralı Mühimme defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (1-120) Transkripsiyon and evalution of number 73 Mühimme registers (1-120) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
470342 MEHMET ÖZALPER 2017 Türkiye-Bulgaristan siyasi ilişkileri (1919-1950) The political relations between Turkey and Bulgaria (1919-1950) Türkçe Doktora Tarih = History ; Uluslararası İlişkiler = International Relations Detay
488376 GÜLDANE ASLI TURP 2017 Genleştirilmiş perlite manyetik özellik kazandırılarak atıksulardan ağır metallerin giderimi Removal of heavy metals with magnetized expanded perlite from wastewater Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
472781 İCLAL KAYA 2017 Metrik uzaylarda a-güçlü istatistiksel yakınsaklık A-strongly statistical convergence in metric spaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
488377 ABDULHAMİT ÖZDEMİR 2017 Fraksiyonel diferensiyel denklemlerin kararlılığı Stability of fractional differential equations Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
492214 FIRAT SEVİNÇ 2017 Klasik Türk şiirinde bahçe ve unsurlarının anlamsal ilişkileri Semantic relationships of garden and its elements in classical Turkish poetry Türkçe Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Detay
470343 MERYEM ASLAN 2017 Mısır sorunu'nun Takvim-i Vekayi'ye yansımaları(1831-1841) Question Egyptian Takvim-i Vekayi reflections(1831-1841) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
470344 AHMET ÖZTÜRK 2017 Kafkasya'dan Muş yöresine göçler ve iskan The mi̇grati̇ons from Caucasi̇a to Muş regi̇on and settlement (1865-1905) Türkçe Yüksek Lisans Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History Detay
472774 İBRAHİM BARAN KARAŞİN 2017 Farklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi The effect of soil conditions on the seismic performance of buildings for different structure behavior factors Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
472778 MUSTAFA AKDAĞ 2017 Enerji iletim hatlarında arıza yerinin yürüyen dalga yöntemi ile belirlenmesi ve simülasyon Fault location detection in power transmission lines with travelling wave method and simulation Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
488374 SEVAL ŞAHİN 2017 Pareto dağılımında örneklem seçiminin tahmin ediciye etkisi The effect of choosing the sample on the estimator in Pareto distribution Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
480573 EMRULLAH ALTAŞ 2017 Açık kanallarda farklı hidrolik koşullar altında su yüzü profilinin bulanık smrgt yöntemiyle belirlenmesi Determination of water surface profiles in open channels under different hydraulic conditions using fuzzy smrgt method Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
456456 MUHAMMED MUSA TÜTÜN 2017 Bisfenol A'nın mixed metal oksit ve boron doped diamond elektrotlar kullanılarak anodik oksidasyon ile mineralizasyonu Mineralization of bisphenol A by anodic oxidation with mixed metal oksit and boron doped diamond Türkçe Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering Detay
488379 CEBRAİL ASLAN 2017 Yeni mono Schiff bazı içeren bileşiklerin solvatokromik davranışlarının, uyarılmış ve taban durumdaki dipol momentlerinin incelenmesi The investigation of solvatochromic behaviors, excited and ground state dipole moments of compounds which contains new mono Schiff base Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
472776 SERVET KIZILAĞAÇ 2017 Platin ağırlıklı alaşımlarda kristalleşme kinetiklerinin moleküler dinamik yöntem ile incelenmesi Investigation of crystallization kinetics in platinum-based alloys by molecular dynamics method Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
470345 NURULLAH ÇETİN 2017 Van Ulupamir Kırgız Türkleri'nin siyasi tarihi ve kültürleri Türkçe Yüksek Lisans Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History Detay
472782 SELMA ÖZKAN 2017 Dördüncü mertebeden bir periyodik-antiperiyodik sınır değer probleminin kök fonksiyonlarının tabanlık özellikleri Basis properties of root functions of a periodic-antiperiodic fourth order boundary value problem Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
456455 EMRULLAH VELİOĞLU 2017 Mevcut betonarme yapılarda kullanılan değerlendirme yöntemlerinin tutarlılığı The consistency of the assessment methods used in existing reinforced concrete buildings Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
472775 SERPİL KAYA 2017 Bazı özel regle yüzeyler ve bu yüzeylerin paralel yüzeyleri Some special ruled surfaces and parallel surfaces of these surfaces Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
488375 AYŞE EREN 2017 Bazı makrofungus misellerin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi Determination of antimicrobial activities of some macrofungi mycelial cultures Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
472783 İSMAİL YILMAZ 2017 Bilateral dizilerinin istatistiksel ve ideal yakınsaklığı Statistical and ideal convergence of bilateral sequences Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
456454 MUHAMMED TAŞDEMİR 2017 Kadmiyum uygulanan ratlarda lityum boratın antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi The effects of lithium borate on antioxidant profile and some biochemical parameters in cadmium induced rats İngilizce Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry Detay
472779 METİN AKDENİZ 2017 Mikro şebekede geçici durumların incelenmesi Investigation of transients in microgrid Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
480572 YASİN AKÜNSOY 2017 İsimlerin kardinalite karşılaştırmasından ve kesişen sıfatlardan oluşan bir sillojistik lojiğin algoritmik analizi ve bir bilgisayar uygulaması Algorithmic analysis and a computer implementation of a syllogistic logic composed of cardinality comparisons of nouns and intersecting adjectives Türkçe Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Dilbilim = Linguistics ; Matematik = Mathematics Detay
444142 VURAL TAŞKIN 2016 Bitlis pomzası ile kendiliğinden yerleşen hafif beton tasarımı ve özelliklerinin araştırılması The desing of self compacting lightweight concrete produced with bi̇tli̇s pumice and investigation of its properties Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
444151 ERKAN TANRIVERDİ 2016 Bitlis bölgesindeki sularda radon aktivitesinin belirlenmesi Determi̇nation of radon activity in waters in the Bitlis region Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
444146 ÖNDER KILIÇ 2016 Bitlis'te yetişen bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde radon seviyesinin belirlenmesi Determination of radon levels in some medicine and aromatic plants growing in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
434116 ADEM DURAN 2016 Bazı monomer ve polimerlerin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile kuantum kimyasal hesaplamaları Quantum chemical calculations with density funtional theory of some monomers and polymers Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
444143 GÖKHAN ÖZTÜRK 2016 Betonarme binalarda kat yüksekliğinin yapı deprem performansına etkisi The effect of storey height on the earthquake performance of RC building Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
434114 ESMA KARA KUZU 2016 Dördüncü mertebeden bir regüler sınır değer probleminin kök fonksiyonlarının tabanlık özellikleri Basis properties of root functions of a regular fourth order boundary value problem Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
434593 RIDVAN CEM DEMİRKOL 2016 Bilateral diziler için fark dizi uzayları Difference sequence spaces of bilateral sequences Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
429297 FATİH MARAŞLI 2016 RFID tabanlı yeni bir yakıt tanıma sistemi tasarımı RFID based design of a new fuel recognition system Türkçe Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering Detay
444145 MUHAMMED MUSTAFA YAYLAK 2016 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla Bitlis Deresi taşkın risk analizi Flood analysis of Bitlis Stream using by Geographical Information Systems (GIS) Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
444150 HASAN YAZGİL 2016 Geçiş metallerinin yerel düzeninin farklı fiziksel şartlar altında moleküler dinamik yöntemle incelenmesi The i̇nvestigation of local order of transitions metals under di̇fferent physical situations by molecular dynamics simulation Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
447026 FATİH KOÇ 2016 Bükümlü ışıkların nanoboyutlu yarıiletken ve moleküler yapılardaki kuantum elektron dinamiği üzerindeki etkisi The effect of twisted light on quantum electron dynamics of nanoscale semiconductor and molecular structures Türkçe Doktora Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
444148 HASAN KARABUDAK 2016 Fibonacci ve Lucas sayıları yardımıyla tanımlanan bazı regüler matrisler ve uygulamaları Some regular matrices defined by Fibonacci and Lucas numbers and its applications Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
444147 SELMAN EKİN 2016 /alpha-dereceden bazı yakınsaklık çeşitleri üzerine On some type of convergence of order /alpha- Türkçe Yüksek Lisans Matematik = Mathematics Detay
418849 MİZBAH KARATAŞ 2016 Kambos dağının florası (Bitlis) Flora of Kambos montain (Bitlis) Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
434112 YASEMİN GÜRHAN 2016 Picoa lefebvrei (Pat.) maire'nin bazı ekolojik, morfolojik özellikleri ve besinsel içeriğinin belirlenmesi Determination of some ecological, morphological feature and nutritive contents of Picoa lefebvrei (Pat.) maire Türkçe Yüksek Lisans Biyoloji = Biology Detay
429296 ERHAN ONAT 2016 Farklı şartlarda katalitik aktivitesi artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B katalizörleri varlığında sodyum borhidrür hidrolizinin incelenmesi Investigation of sodium borohydride hydrolysis in presence of Co-B, Co-Ti-B, Ni-B catalysts whose catalytic activity increased in terms of different conditions Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
435233 İLHAN ÇELİKER 2016 Türkiye'de ara rejim dönemleri (1960-1973) The interim regime eras in Turkey (1960-1973) Türkçe Yüksek Lisans Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution Detay
446685 HALİM OĞUR 2016 Mono schiff baz molekülünün organik fotovoltaik hücreler için elektron donör-akseptör molekül olarak tasarlanması Designing of mono schiff base molecule as electron donor-acceptor molecule for organic photovoltaic Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
434113 CEYLAN TAŞDEMİR 2016 Sıra istatistiklerinin şartlı dağılımlarının beklenen değerleri Expected values of conditinal distributions of order statistics Türkçe Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Detay
434115 GÜLŞEN PİRBUDAK 2016 Bazı Schiff baz bileşiklerinin elektronik ve fotofiziksel özellikleri üzerine incelelemeler Study on some properties of Schiff bases electronic and photophysical compounds Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
429294 AHMET BAŞKAN 2016 1876-1909 Balkan vilayetlerindeki ormanlar ve ormancılık faaliyetleri Forests and forestry activities of Balkan in years 1876-1909 Türkçe Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering ; Tarih = History Detay
444149 FİKRİYE GÖNÜLTAŞ 2016 Bitlis'te yetişen bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde radyoizotop aktivite konsantrasyonlarının belirlenmesi Determination of radioisotope activitiy concentrations in some medical and aromatic plants growing in Bitlis Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
444144 EMRE KESKİNER 2016 Bitlis pomzası ile kendiliğinden yerleşen fiber takviyeli hafif beton tasarımı ve özelliklerinin araştırılması The desing of fiber reinforced self compacting lightweight concrete produced with Bitlis pumice and investigation of properties Türkçe Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering Detay
429295 ÖMER ÖDEMİŞ 2016 Sodyum bor hidrürden hidrojen üretimi için yeni yöntemelerle uygun katalizörlerin üretimi ve geliştirilmesi Production and development of hydrogen of sodi̇um borohydri̇de accordance with the new method for the production of catalyst Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
429292 MEHMET ALİ TAN 2015 99 numaralı mühimme defteri transkripsiyonu ve değerlendirmesi (91-180) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
429290 SAMİRA MİRZAZAD BARİJOUGH 2015 İran'da siyasi ve ekonomik çıkar çatışmaları Political and economic conflicts of Iran (1921-1950) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History ; Uluslararası İlişkiler = International Relations Detay
396005 ÖMER ÇAĞATAY 2015 10 Numaralı Vidin Şer'iye Sicili Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi Assesment and transcription of 10 Numbered Şer'iyye Registry Book Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
387277 İBRAHİM EKİN 2015 Bitlis ilinde geleneksel olarak üretilen gezo pekmezinin bazı kimyasal özelliklerinin incelenmesi The investigation of some chemical properties of gezo molasses that traditionally produced i̇n Bitlis. Türkçe Yüksek Lisans Biyokimya = Biochemistry Detay
406203 MEHMET ÖNCAN 2015 Moleküler nanoyapılara ait elektrodinamik özelliklerin ultrahızlı-bükümlü lazer ışınları ile kontrolü Manipulation of the electrodynamic properties of the molecular nanostructures by ultrafast twisted laser beams Türkçe Yüksek Lisans Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering Detay
429291 REŞAT ÇELİK 2015 99 numaralı mühimme defteri transkripsiyonu ve değerlendirmesi(1-90) Important book number 99 the transcription and evaluation ( 1-90 ) Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
429293 TUNCAY AY 2015 Tanzimat'ın Hakkari'de uygulanması Implementation of Tanzimat reform in Hakkâri Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
377265 RAMAZAN GÜVEN 2014 Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi The investigation of lithium metaborat dihydrate crystallization in fluidized bed crystallizier Türkçe Yüksek Lisans Kimya = Chemistry Detay
396006 ENSAR TÜNCER 2014 42 Numaralı Vidin Şer'iyye Sicil Defteri'nin transkripsiyonu: H. 1144 - 1146 / M. 1732 - 1733 Transcription of Vidin Number 42 Şer'iyye Registers: H. 1144 - 1146 / M. 1732 - 1733 Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay
378664 NESLİHAN SANDIKÇI 2014 Nurettin Rüşdü ve Cadaloz gazetesi Nurettin Rüşdü and Cadaloz newspaper Türkçe Yüksek Lisans Tarih = History Detay