Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara da Özel Bir Hastane Örneği1 (The Role of Personality Traits of Subordinates on Leader Member Exchange Quality: Example of a Private Hospital in Ankara)

7041022
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara da Özel Bir Hastane Örneği1 (The Role of Personality Traits of Subordinates on Leader Member Exchange Quality: Example of a Private Hospital in Ankara)
KAPTANGİL İREM
Journal of Business Research - Turk
Türkçe
3
2021
13
1
927
941
13090712
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Organizasyon>İş ve Örgüt Sosyolojisi>Örgütsel Davranış>Yönetim Sosyolojisi
5490964
2024-02-05 21:23:20
Özgün Makale
https://www.isarder.org/2021/vol.13_issue.1_article60.pdf