19
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
24
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
91.4
MAKALE
(TESV)
4.5
BİLDİRİ
(TESV)
93.8
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : MANASTIRLI KADINLARIN GÜNDELİK YAŞAMLARINDA KULLANDIKLARI ARAÇ-GEREÇLER (1700-1730)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Manastırlı Kadınların Kullandıkları Ev Tekstilleri (1700-1730)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : İçtimaiyat (Online)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : MANASTIRLI KADINLARIN TAKI VE AKSESUAR KÜLTÜRÜ (1700-1730)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis ve Yöresi Zaviyeleri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Erdem
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Engürüs Seferi ve Estergon Muhafazasına Katılan Geri Hizmet Birliklerine Ait 1685 Tarihli Defter
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Belgeler Türk Tarih Belgeleri Dergisİ
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Ayntab Mahkemesinde Kadınların Hak Arama Mücadelelerine Dair Bazı Değerlendirmeler (1600-1650)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Gaziantep Ünv. Ayntab Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis Camileri ve Mescitleri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Vakıflar Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : H. 1102 (M. 1690-1691) TARİHLİ DİYARBEKİR EYALETİ CİZYE DEFTERİNİN TANITIMI VE TAHLİLİ
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : OSMANLI TOPLUMUNDA ZİMMÎ KADINLARIN KADI MAHKEMELERİNİ KULLANMA PRATİĞİ: VİDİN ÖRNEĞİ (1700-1750)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA VARTO NAHİYESİ
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Osmanlı Mirası Araştırmaları
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 14 NUMARALI ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNE GÖRE VİDİN’DE İDARİ, EKONOMİK VE SOSYAL YAPI (1699-1702)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : e-şarkiyat İlmi ARAŞTIRMALAR dERGİSİ
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Gazi Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ekonomik ve Sosyal Münasebetler Özelinde Vidin’de Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (1700-1750)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 1691 Tarihli Cizye Defterine Göre Pertek, Mazgirt, Çemişgezek ve Sağman Kazaları
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : 1662 Yılında Uyvar Seferi İçin Hazırlanan Sürsat Defteri
Yazar Bilgisi : Amedoski Dragana,KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : TARİH İNCELEMELERİ
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : HASAN TAŞKIRAN SELÇUKLU DEVLETLERİNDE SUİKASTLAR SELENGE YAYINLARI İSTANBUL 2015
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : The Journal of Academic Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Adilcevaz Kazasının İlk Nüfus Sayımı 30 Rebiyülevvel 1252/15 Temmuz 1836
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE,TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : 2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri 30 Rebiyülevvel 1252 15 Temmuz 1836 nin Tanıtım ve Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE,TAŞKIRAN HASAN
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Distribution of Nuzuls in Kadiluks of Rumelia for the Ottoman Warpath against Hungary in 1543
Yazar Bilgisi : Amedoski Dragana,KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : MILITARY HISTORICAL REVIEW
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : 1017 (M.1608-1609) TARİHLİ AYNTAB ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ_(Türetilmiş çalışmadır.)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi Erzurum İli Örneği
Yazar Bilgisi : DOĞAN NURİ,İLHAN BEYAZTAŞ DİLEK,KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Eğitim ve Bilim Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci_(Türetilmiş çalışmadır.)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : XVIII Yüzyılın İlk Yarısında Çankırı da Fiyatlar
Yazar Bilgisi : DIVRAK UYSAL,KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Çankırı Araştırmaları
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600-1650)_(Türetilmiş çalışmadır.)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab ve Çevresinde Gayrimenkul Satısları (1600-1650)_(Türetilmiş çalışmadır.)
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Dergi Adı : History Studies
Yayın Tarihi : 2010

Bildiriler

Bildiri Adı : MANASTIR’DA KADIN GİYİM-KUŞAM KÜLTÜRÜ (1700-1730)
Etkinlik Adı : XIX. Türk Tarih Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Balkan Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : ŞER‘İYYE MAHKEMESİNDE HAK ARAYAN GAYRİMÜSLİMLER (MANASTIR ÖRNEĞİ 1700-1730)
Etkinlik Adı : TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Balkan Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Osmanlı Toplumunda Müslüman Kadınların Kadı Mahkemelerini Kullanma Pratiği: Vidin Örneği (1700-1750)
Etkinlik Adı : XVIII. Türk Tarih Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Balkan Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : XVI. YÜZYIL TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BİTLİS MEDRESELERİ VE MEDRESE VAKIFLARI
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdrisi Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 05.11.2018
Bildiri Adı : OSMANLI TOPLUMUNDA MÜSLÜMAN KADINLARIN KADI MAHKEMELERİNİ KULLANMA PRATİĞİ: VİDİN ÖRNEĞİ (1700-1750)
Etkinlik Adı : 18. Türk Tarih Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.10.2018
Basım Tarihi : 01.10.2018
Bildiri Adı : Osmanlı Ayıntabı’nda Dini Kurumlar ve Üstlendikleri Fonksiyonlar_(Türetilmiş çalışmadır.)
Etkinlik Adı : Uluslar arası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2016
Basım Tarihi : 17.12.2017
Bildiri Adı : Fatih Döneminde Gayrimüslimlere Gösterilen Hoşgörü
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE,TOPRAK SERAP
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.05.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.05.2013
Basım Tarihi : 01.11.2013
Bildiri Adı : Ayntab’da Kurulan Kadın Vakıfları (1600-1800)_(Türetilmiş çalışmadır.)
Etkinlik Adı : Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE,DIVRAK UYSAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.02.2012
Basım Tarihi : 01.12.2014
Bildiri Adı : XIX. Yüzyılda Çapakçur ve Çevresinde Tarım ve Hayvancılık_(Dönem harici)
Etkinlik Adı : III. Bingöl Sempozyumu,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.02.2010
Basım Tarihi : 01.01.2013

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : OVACIK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Kent Tarihi
Yayın Evi : Ütopya
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 16. Yüzyılda Ovacık: İdari Yapı, Yerleşim, Nüfus ve Ekonomi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Dersim/Tunceli Tarihi Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Balkan Tarihi
Yayın Evi : Kalan Basın Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XVI. Yüzyılda Sağman Nahiyesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Mazgirt
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Balkan Tarihi
Yayın Evi : Ütopya
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 16. Yüzyılda Mazgird: İdari Yapı, Yerleşim, Nüfus ve Ekonomi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bitlis Tarihi (Eskiçağdan Yeniçağa)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE, KIRAYİT YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Balkan Tarihi
Yayın Evi : Efeakademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XVI. Yüzyılda Bitlis Sancağı’nda Nüfus-Yerleşme, Üretim ve İktisadi Yapı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bitlis Tarihi (Eskiçağdan Yeniçağa)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Balkan Tarihi
Yayın Evi : Efeakademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : XVI. Yüzyılda Bitlis’in İdari Statüsü
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Manastır’da Hukuk ve Adalet Uygulamları (1700-1730)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Gece Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ahmed Cavid Bey’in Müntehabat İsimli Eserinin Kaynaklarından Enveri Tarihi’nin Birinci Cildi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : XIX .Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE,DEMİRTAŞ MEHMET,TAŞKIRAN HASAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Yayın Evi : gece kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Pülümür
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KOÇAK ZÜLFİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Yayın Evi : Ütopya
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Osmanlı Pülümür’ünde (Kız-Uçan) Nüfus ve Yerleşme (1518-1927)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : BİTLİS TARİHİ
Başlama Tarihi : 19.09.2017
Bitiş Tarihi : 20.03.2021
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006 - 2010

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİÇAĞ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: Ayntab şehrinin sosyal ve ekonomik yapısı (1600-1650)

Yüksek Lisans

2003 - 2006

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: 10 numaralı Mühimme defterinin (1-179) tahlil transkıpsiyonu ve değerlendirme

Lisans

1991 - 1995

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2011 - 2019

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ