8526622
Uluslararası
Tam metin bildiri
Vergı̇ Gelı̇rlerı̇, Kamu Harcamaları ve Ekonomı̇k Büyüme Arasındakı̇ İlı̇şkı̇: Türkı̇ye Örneğı̇
AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL
CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Türkçe
Yayımlanmış
20.09.2023
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>İktisat Politikaları>Maliye Politikası>Zaman Serileri Analizi
Sözlü Sunum
24.08.2023
22.08.2023