8335994
Uluslararası
Tam metin bildiri
Et-Tuhfetü’z Zekiyye Fi’l Lugati’t Türkiyye’de Deyimler
KAYMAZ ZEKİ, BULUT ADEM
14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU
Türkçe
Yayımlanmış
01.12.2022
Elektronik
file:///C:/Users/Win10/Downloads/14.%20Uluslararas%C4%B1%20Du%CC%88nya%20Dili%20Tu%CC%88rkc%CC%A7e%20Sempozyumu%20Bildiri%20Kitab%C4%B1%20(2).pdf
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)>deyimler,et-tuhfetu'z zekiyye fi'l lugati't türkiyye
Sözlü Sunum
20.10.2022