31
MAKALE
(YOKSIS)
23
BİLDİRİ
(YOKSIS)
19
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
45
ATIF
(YOKSIS)
57
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
268
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
8
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
7
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
258.8
MAKALE
(TESV)
59.1
BİLDİRİ
(TESV)
252
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 31 makalenin 31 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 31
Birimine ait 23 bildirinin 23 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 23
Birimine ait 19 kitap 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 19

Makaleler

Makale Adı : Askeri Ceza Yargılaması ve 7329 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, ÇAKAN Anıl
Dergi Adı : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : A Field Research on the Relationship Between Organizational Commitment and Subjective Well-Being: Basic and Secondary Education Teachers in Tatvan/Bitlis
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, SAZ ALPEREN
Dergi Adı : Journal of Emerging Economies and Policy-JOEEP
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Örgütsel Bağlılık ile İş Doyumu İlişkisi: Tatvan Devlet Hastanesi Örneği
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, ÖZDOĞAN DİLSUN
Dergi Adı : Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgütsel Güven İlişkisi: Siirt Üniversitesi Personeli Örneği
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, KARAHANÇER ENES
Dergi Adı : Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Öznel İyi Oluş - Saldırganlık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Batman Ambulans Servisi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, KARAKUŞ DİLAN
Dergi Adı : Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Koronavirüs Sürecinde Demografik Özellikler Açısından Stresle Başa Çıkma Tarzları: Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Meslek Mensupları
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, DALGIÇ HURİYE
Dergi Adı : Journal of Emerging Economies and Policy - JOEEP
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Van Muradiye İlçesindeki Sağlık Meslek Mensupları
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,ÇINARBAY ÖMER
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven İlişkisi Üzerine Alan Araştırması: Bitlis Belediyesi Personeli
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,KURTKAN AYSUN
Dergi Adı : Business Management Studies: An International Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : İç-Dış Kontrol Odaklılığın Liderlik ve Cinsiyet Bağlamında İncelenmeleri: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Ampirik Uygulaması
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunundaki Kapsam Kısıtlılığının Niksar İtfaiyesi Özelinde İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,EL GÖKHAN
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma, Karşılaştırmalı Bir Analizi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı: İttihat ve Terakki Cemiyeti Bonapartist miydi?
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Biçimsel Olmayan Bir Örgüt Olarak Aksakallılar Meclisi: Ulupamir Kırgızlarından Bir Örnek
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,DÖNMEZ GÖKHAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Polis Disiplin İşlemleri: Tüzükten Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 15 Temmuz 2016 Sonrası Emniyet Teşkilatındaki Görevden Almaların Sınırlı Rasyonellik Teorisi Açısından Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Güvenlik Çalışmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : 2016’daki Emniyet Teşkilatındaki Görevden Almalar, Argyris ve Bilimsellik
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Strategic Public Management Journal
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : 15 Temmuz 2016 Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçların Chris Argyris’in Olgunlaşma Teorisi Perspektifinden Analizi (15 Temmuz 2016- 15 Temmuz 2017
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,İZCİ FERİT
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : 15 Temmuz Sonrası İhraçların Sınırlı Rasyonellik Perspektifinden Analizi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Strategic Public Management Journal
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kamu Yönetiminde Liderlik Önündeki Engeller
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Stratejik Göç Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Konumu
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,TEKİNER MEHMET ALİ
Dergi Adı : Güvenlik Çalışmaları Degisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kolluk Amaç ve Yapıları İle Veri Elde Etme Araçları Arasındaki Bağlantı Üzerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Açık Denizlerde Düzen ve Güvenlik
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Argyris’in Olgunlaşma Teorisine Liderlikte Durumsallık Yaklaşımlarından Çözüm Arayışları
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türk Polis Teşkilatı Çalışanlarının Benlik Saygısı ile Psikolojik Durum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Örneği
Yazar Bilgisi : TAVAS BEKİR,ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türk Polis Teşkilatında Görevli Personelin Algılanan Liderlik ve Motivasyon Düzeylerinin Üzerine Bir Araştırma: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Örneklemi
Yazar Bilgisi : TAVAS BEKİR,ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Akademik Bakış Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Yeni Kamu Yönetiminde İç Güvenlik Hizmetleri Personelin Değişime Açıklık Düzeylerinin İncelenmesi: Türk Polis Teşkilatı Örneklemi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,TAVAS BEKİR
Dergi Adı : TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların Liderlik Algısı İle Saldırganlık Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,TAVAS BEKİR
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : İnterpol Uluslararası Hukuk Kapsamında Bir Örgüt
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Veri Delili İhtivası Karşılaştırmalı Kolluk Hukuku
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Ceza Hukuku Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : DNA Analizi ve Riskler I Akreditasyon ve Kalite
Yazar Bilgisi : EBRU GÖKALP ÖZKORKMAZ,ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Terazi Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Ceza Muhakemesi ve Silah İncelemesi Balistik
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Terazi Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : İz İncelemede Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesinin Yetki Sorunu
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Ceza Hukuku Dergisi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Delillerde Farklı Bir Sınıflandırma Anlayışı
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Terazi Hukuk Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Adli Bilimlerin Faaliyet Alanı Temeli ve Amerika daki Gelişimi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Ceza Muhakemesinde Elektronik Ortamdaki Veriler ve Yazılı Açıklamalar
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Kriminalistiğe Farklı Bir Bakış İz ve İz Bilimi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Sanığın Beyanda Bulunmama Hakkı ve İşkence
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : AB Sürecinde Adli İz İnceleme Laboratuvarlarımız
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,TAVAS BEKİR
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Ceza Muhakemesinde Delil Kavramı Çeşitleri Muhtevası Kaynağı Ortaya Konması ve Reddi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Dünyada ve Türkiye de İz Biliminin Kriminalistiğin Tarihi Gelişimi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Dergi Adı : Polis Dergisi
Yayın Tarihi : 2005

Bildiriler

Bildiri Adı : Notes To Public Administrators In Yusuf Has Hacib's Kutadgu Bilig
Etkinlik Adı : 4. Ispec International Congress on Contemporary Scientific Research- ISPEC 2023
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Bürokrasi>Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Public Administrators, State, Kün-Toğdı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.11.2023
Basım Tarihi : 01.12.2023
Bildiri Adı : After July 15, 2016, Changes in Affiliaton and Organization at Gendarmerie
Etkinlik Adı : Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu- KAYFOR BİŞKEK
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, KAÇMAZ Ünal
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları>İnsan Kaynakları Yönetimi>Internal Security, Gendarmerie, Turkish Gendarmerie, 15 July 2016 Coup Attempt, Changes
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.07.2023
Basım Tarihi : 01.09.2023
Bildiri Adı : Administrators In Farabi's Virtuous State
Etkinlik Adı : Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu- KAYFOR BİŞKEK
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, KOÇİ ÇETİN Elif
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Kamu Yönetiminde Etik>Kentsel Politika>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>Farabi, El-Medinet'ül Fazila, Virtuous State, Administrator
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.07.2023
Basım Tarihi : 01.09.2023
Bildiri Adı : Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Demografik Özellikler İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Bitlis Devlet Hastanesi Hemşireleri
Etkinlik Adı : 18. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu- KAYFOR 18
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, DALGIÇ HURİYE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim Psikolojisi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>İnsan Kaynakları Yönetimi, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Bitlis Devlet Hastanesindeki Hemşireler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2021
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : Demografik Özellikler İle Öznel İyi Oluş İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Bitlis Tatvan’daki Temel Eğitim Ve Ortaöğretim Öğretmenleri
Etkinlik Adı : 18. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu- KAYFOR 18
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, SAZ ALPEREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim Psikolojisi>Örgüt ve Grup İletişimi>Öznel İyi Oluş, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Öğretmen,Yönetici, Bitlis İli Tatvan İlçesi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2021
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : Sağlık Çalışanlarında Demografik Özellikler İle İş Doyumu İlişkisi: Tatvan Devlet Hastanesi Örneği
Etkinlik Adı : 8. Uluslararası Yönetim Ve Sosyal Bilimler Kongresi - UYSAD 8th
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, ÖZDOĞAN DİLSUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgüt ve Grup İletişimi>Yönetim Psikolojisi>İnsan kaynakları yönetimi, iş doyumu, Tatvan Devlet Hastanesi, sağlık meslek mensupları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 20.11.2021
Bildiri Adı : Liderlikte Davranışsal Teorilerin Polis Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi’
Etkinlik Adı : The International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.06.2018
Basım Tarihi : 02.10.2018
Bildiri Adı : Afet Yönetimi Özelliklerinin Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu- KAYSEM'12
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması>Kriz ve Konu Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>Afet, Afet Yönetimi, Yönetim, Yönetim Fonksiyonları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2018
Basım Tarihi : 27.10.2020
Bildiri Adı : Performans Yönetiminin Yöneticiye Etkileri
Etkinlik Adı : 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu- KAYSEM'12
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgüt ve Grup İletişimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>Performans Yönetimi, Yönetici, Performans Yönetiminin Yöneticiye Etkileri.
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2018
Basım Tarihi : 27.10.2018
Bildiri Adı : Polis Disiplin İşlemlerinde 682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Yapılan Değişiklikler
Etkinlik Adı : The International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.06.2018
Basım Tarihi : 02.10.2018
Bildiri Adı : Interaction of Organizing and Directing
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.10.2018
Bildiri Adı : Productivity At Administration And The Effects of Rationality
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 25.10.2018
Bildiri Adı : İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı:İttihat ve Terakki Bonapartist miydi?
Etkinlik Adı : 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- RESSCONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : 15 Temmuz Sonrası İhraçların Sınırlı Rasyonellik Perspektifinden Analizi
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu- SKYS 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,İZCİ FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.04.2017
Basım Tarihi : 06.06.2017
Bildiri Adı : 2016’daki Emniyet Teşkilatındaki Görevden Almalar, Argyris ve Bilimsellik
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu- SKYS 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.04.2017
Basım Tarihi : 06.06.2017
Bildiri Adı : Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ve Bir Afet Olarak Terörizm
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi- ISRC 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK SELDA,ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2017
Basım Tarihi : 29.11.2017
Bildiri Adı : Lider Yönetici Önündeki Engel Olarak Terörizm ve Afet Yönetimi
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi- ISRC 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL, ÖZTÜRK SELDA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2017
Basım Tarihi : 29.11.2017
Bildiri Adı : Kamu Yönetimindeki Liderlik Önündeki Engeller
Etkinlik Adı : 14. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu- KAYFOR 14
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : Türkiye’ye Göç Eden Van’daki Ulupamir Kırgızlarının Eski Ve Yeni Durumlarına Dair Bir Araştırma
Etkinlik Adı : Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu- Kaysem 11
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL,DÖNMEZ GÖKHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2017
Basım Tarihi : 20.11.2017
Bildiri Adı : Vali Ve Büyükşehir Belediye Başkanının Ulus Ötesicilik Kavramı Çerçevesinde Yeni Rolleri Ve Kamu Yönetiminde Ortaya Çıkan Yeni Yapı
Etkinlik Adı : Turkish Migration Conference 2016
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.07.2016
Basım Tarihi : 18.12.2016
Bildiri Adı : Stratejik İç Güvenlik Yönetimi ve Valiler
Etkinlik Adı : Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2016- ISRC 2016
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2016
Basım Tarihi : 07.11.2016
Bildiri Adı : Stratejik Göç Yönetimi Ve Gerekliliği Üzerine Bir Çalışma
Etkinlik Adı : International Congress of Management, Economy and Policy-ICOMEP’2016
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2016
Basım Tarihi : 29.11.2016
Bildiri Adı : Neo Klasik Yönetim Kuramlarından Argyris’in Olgunlaşamama Teorisine Davranışsal Liderlik Yaklaşımlarından Çözümler
Etkinlik Adı : International Congress of Management, Economy and Policy-ICOMEP’2016
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.11.2016
Basım Tarihi : 29.11.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları>Yönetim Bilimi, Kamu Yönetiminin Gelişimi, Kamu Yönetiminin İlkeleri,Göç Yönetimi, Güvenlik Yönetimi, Afet Yönetimi,Yönetimin Fonksiyonları,Yönetim Teorileri,Eğitim Yönetimi,Sağlık Yönetimi,Yönetişim,Yeni Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIX
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL, GÜLYÜZ Yalçın
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgüt ve Grup İletişimi>Polis Yönetimi,Polis Akademisi,Polis Amirleri Eğitimi Merkezi,Polis Akademisindeki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Polis Akademisindeki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Hakkında Eleştirel Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>İdare Hukuku>İnsan Kaynakları YönetimiAdalet, Adalet,Liyakat, Rasyonellik,Personel Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Adalet, Liyakat ve Rasyonel İnsan Kaynakları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar V
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL, DALGIÇ Huriye
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>Yönetim Psikolojisi>Benlik Saygısı,Stresle Başa Çıkma Tarzları,Covid-19, Bitlis Devlet Hastanesi ,Hemşireler
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Benlik Saygısı ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Covid-19 Bağlamında Değerlendirilmesi: Bitlis Devlet Hastanesi Hemşireleri Örneği
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL, GÜLTEKİN SAVAŞ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim Psikolojisi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>İçsel Motivasyon,Duygusal Bağlılık,Bitlis Eren Üniversitesi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İçsel Motivasyon ile Duygusal Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Bitlis Eren Üniversitesi İdari Personeli
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Siyaset Biliminde Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL, MAHSERECİ YUSUF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi>Yönetim Psikolojisi>Örgütsel Adalet,Duygusal Bağlılık,Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Örgütsel Adalet ve Duygusal Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Ağrı ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personeli
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Çalışmalar V
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL, ÖZDEMİR GÜLŞAH
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel Politika>Kamuda İstihdam,Toplum Yararına Programı,Bitlis İli
Yayın Evi : EĞİTİM YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Toplum Yararına Programının Kamuda İstihdam Bağlamında Değerlendirilmesi: Bitlis İli Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanındaki Akademik Çalışmalar-II, Cilt 4
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KALYON KENAN, ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Örgütsel Adaletin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Personeli Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Liderlik Kamu Yönetiminde Lider Yöneticiye Doğru
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal Bilimler Siyaset ve Yönetim
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Polis Teşkilatı Yöneticisi Yönünden Liderlikte Davranışsal Kuramlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Terörizm ve Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Farklılaşması: Ulupamir Kırgızlarında Göçte Uyum Engelleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Gobi’den Tuna’ya Türk Dünyası İncelemeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Van’daki Ulupamir Kırgızları: Genel ve Yönetsel Durum
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Motivasyon, Verimlilik, Rasyonellik ve Etkileşimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yönetim Fonksiyonu Olarak Örgütlenme, Yöneltme ve Birlikte Değerlendirilmeleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Adli Delil Yönetimi Bakış Açısıyla Ulusal ve Uluslararası Polis Yönetimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyo-ekonomik Stratejiler II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL,ÖZTÜRK SELDA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : IJOPEC PUBLICATION
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Lider Yönetici Önünde Engel Olarak Terörizm ve Afet Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : Sosyo-ekonomik Stratejiler II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : IJOPEC PUBLICATION
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Afet Olarak Terörizm ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Konumu
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : Kamu Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Sage Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler – 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Transnational Press London
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Vali Ve Büyükşehir Belediye Başkanının Ulus Ötesicilik Kavramı Çerçevesinde Yeni Rolleri Ve Kamu Yönetiminde Ortaya Çıkan Yeni Yapı
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2016
Kitap Adı : Ceza Muhakemesinde İz Bilimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZTÜRK CEMAL
Alan Bilgisi :Hukuk Temel Alanı->Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yayın Evi : Seçkin Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2006

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2002 - 2005

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda iz bilimi

Doktora

2011 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye'deki adli delil yönetiminin kurumsal yapı ve işleyişinin uluslararası alanla karşılaştırmalı analizi

Lisans

1992 - 1996

POLİS AKADEMİSİ

GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2024 -

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2019 - 2024

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2016 - 2019

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ